Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) 2017/2397 Evropskega parlamenta in Sveta glede standardov za podatkovne zbirke za potrdila Unije o usposobljenosti, pomorske knjižice in ladijske dnevnike

2020/2528(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
TRAN

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Delegirana uredba Komisije o evropski zbirki podatkov o ladijskih trupih

2020/2527(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
TRAN

Pristojni odbor

Direktiva Komisije o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih

2020/2514(RPS) Regulativni postopek s pregledom
TRAN

Pristojni odbor

Sporazum med Evropsko unijo in Japonsko o varnosti v civilnem letalstvu

2019/0275(NLE) Nezakonodajni postopki
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

Pristojni odbor

Evro-sredozemski letalski sporazum med Evropsko unijo in Jordanijo

2010/0180(NLE) Nezakonodajni postopki
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

Pristojni odbor

Poročilo o izvajanju vidikov varnosti v cestnem prometu iz svežnja o tehničnih pregledih

2019/2205(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
TRAN

Benoît LUTGEN [PPE]

Pristojni odbor

Tehnični in operativni ukrepi za učinkovitejši in čistejši pomorski promet

2019/2193(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
TRAN

Pristojni odbor

Pregled smernic za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T)

2019/2192(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
TRAN

Jens GIESEKE [PPE]

Pristojni odbor

Varnost in signalizacija v železniškem prometu: ocena razmer na področju uvajanja evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS)

2019/2191(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o klasifikaciji vozil, obveznostih uporabnikov storitev evropskega elektronskega cestninjenja, zahtevah za komponente interoperabilnosti in minimalnih merilih za upravičenost za priglašene organe

2019/2955(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
TRAN

Pristojni odbor