Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Delegirana uredba Komisije o klasifikaciji vozil, obveznostih uporabnikov storitev evropskega elektronskega cestninjenja, zahtevah za komponente interoperabilnosti in minimalnih merilih za upravičenost za priglašene organe

2019/2955(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
TRAN

Pristojni odbor

Protokol o spremembi Pomožnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani, Islandijo na drugi strani in Kraljevino Norveško na tretji strani o uporabi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani, podpisanega 16. in 21. junija 2011, da bi se upošteval pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji

2019/0263(NLE) Nezakonodajni postopki
TRAN

Pristojni odbor

Protokol o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani, podpisanega 16. in 21. junija 2011, da bi se upošteval pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji

2019/0261(NLE) Nezakonodajni postopki
TRAN

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o spremembi Direktive 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje glede varnostnih zahtev za potniške ladje, ki opravljajo notranja potovanja

2019/2926(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
TRAN

Pristojni odbor

Protokol o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, podpisanega 25. in 30. aprila 2007, kakor je bil spremenjen s Protokolom o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, podpisanega 25. in 30. aprila 2007, ki so ga Združene države Amerike ter Evropska unija in njene države članice podpisale 24. junija 2010, da bi se upošteval pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji

2019/0258(NLE) Nezakonodajni postopki
TRAN

Pristojni odbor

Delegirana direktiva Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) 2017/2397 Evropskega parlamenta in Sveta glede standardov za kompetence ter ustrezna znanja in spretnosti, praktične izpite, odobritev simulatorjev in zdravstveno zmožnost

2019/2780(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
TRAN

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Vzpostavitev skupnega zračnega prostora med EU in njenimi državami članicami ter Gruzijo

2010/0186(NLE) Nezakonodajni postopki
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

Pristojni odbor

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o časovnih omejitvah dogovorov o zagotavljanju zrakoplova s posadko med Združenimi državami Amerike, Evropsko unijo, Islandijo in Kraljevino Norveško

2019/0126(NLE) Nezakonodajni postopki
TRAN

Maria GRAPINI [S&D]

Pristojni odbor

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Italiji, da se pogaja in sklene sporazum s Švico, ki dovoljuje kabotažo pri opravljanju mednarodnih storitev avtobusnega prevoza potnikov v obmejnih regijah obeh držav

2019/0108(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
TRAN

Markus FERBER [PPE]

Pristojni odbor

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Nemčiji, da spremeni svoj obstoječi dvostranski sporazum o cestnem prevozu s Švico, da se dovoli kabotažo pri opravljanju mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov v obmejnih regijah obeh držav

2019/0107(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
TRAN

Markus FERBER [PPE]

Pristojni odbor