Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Förslag till interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning

2018/2070(ACI) Förfarande för interinstitutionella avtal
AFCO

ansvarigt utskott

Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

2018/0427(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
AFCO

Guy VERHOFSTADT [Renew]

ansvarigt utskott

Betänkande om det föreslagna mandatet för förhandlingar med Förenade kungariket

2020/2023(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFCO

rådgivande utskott

Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens

2020/2015(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFCO

rådgivande utskott

Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt i den mån som EU berörs av civila och militära användningsområden och statens befogenhet utanför det straffrättsliga området

2020/2013(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFCO

rådgivande utskott

Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik

2020/2012(INL) Lagstiftningsinitiativförfarande
AFCO

rådgivande utskott

Riktlinjer för budgeten 2021 - Avsnitt III

2019/2213(BUD) Budgetförfarande
AFCO

rådgivande utskott

Genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande mellan medlemsstaterna

2019/2207(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFCO

rådgivande utskott

Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019

2019/2199(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFCO

rådgivande utskott

Unionsrättens ändamålsenlighet samt subsidiaritet och proportionalitet – rapporten om bättre lagstiftning avseende 2017 och 2018

2019/2133(INI) Förfarande för initiativbetänkande
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

rådgivande utskott