Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  MINUTES - Wednesday, 22 January 2020 - Thursday, 23 January 2020

17-02-2020 AGRI_PV(2020)01-22-1 PE646.927v01-00
AGRI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 17 februari 2020 - Tisdagen den 18 februari 2020

17-02-2020 AGRI_OJ(2020)02-17_1 PE647.124v02-00
AGRI

 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter

11-02-2020 AGRI_PA(2020)647138 PE647.138v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 21-02-2020

YTTRANDE över konkurrenspolitiken – årsrapport 2019

28-01-2020 AGRI_AD(2020)643188 PE643.188v02-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under år 2021, om ändring av förordningarna (EU) nr 228/2013, (EU) nr 229/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och resursfördelning under år 2021 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller deras resurser och tillämpning under år 2021

28-01-2020 AGRI_PR(2020)646753 PE646.753v01-00
AGRI

Elsi KATAINEN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-02-2020

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

23-01-2020 AGRI_AD(2020)642906 PE642.906v02-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

Yttrande över förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

22-01-2020 AGRI_AL(2020)645078 PE645.078v03-00
AGRI

Mairead McGUINNESS

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 januari 2020 - Torsdagen den 23 januari 2020

14-01-2020 AGRI_OJ(2020)01-22_1 PE646.802v01-00
AGRI

 

PROTOKOLL - Onsdagen den 4 december 2019 - Torsdagen den 5 december 2019

13-01-2020 AGRI_PV(2019)12-04-1 PE644.947v02-00
AGRI

 

PROTOKOLL - Tisdagen den 5 november 2019

20-12-2019 AGRI_PV(2019)11-04-1 PE644.768v01-00
AGRI