Ändringsförslag


När ett förslag till betänkande, yttrande eller ändring av ett förslag från kommissionen har lagts fram inför utskottet har ledamöterna möjlighet att föreslå ändringar (däribland budgetändringsförslag). Utskottet fastställer en tidsfrist när samtliga ändringsförslag måste vara inlämnade. Därefter diskuterar och röstar utskottet om ändringsförslagen vid ett utskottssammanträde. De ändringsförslag som antagits förs sedan in i textförslaget innan det blir slutgiltigt. På den här sidan visas samtliga ändringsförslag som lagts fram av utskottsledamöterna innan förslagen har tagits upp till omröstning.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga ändringsförslag.

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 448 - Utkast till förslag till resolution EU:s handikappstrategi efter 2020

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646888 PE646.888v02-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

ÄNDRINGSFÖRSLAG 17 - 75 - Förslag till betänkande Ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646959 PE646.959v02-00
EMPL

Manuel PIZARRO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 449 - 465 - Utkast till förslag till resolution EU:s handikappstrategi efter 2020

03-02-2020 EMPL_AM(2020)646989 PE646.989v01-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 199 - Förslag till betänkande Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2020

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646889 PE646.889v01-00
EMPL

Klára DOBREV

ÄNDRINGSFÖRSLAG 200 - 360 - Förslag till betänkande Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2020

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646977 PE646.977v01-00
EMPL

Klára DOBREV

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 17 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) för budgetåret 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 15 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2018: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 41 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644907 PE644.907v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 22 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet 2018: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644919 PE644.919v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 22 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644922 PE644.922v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ