Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera Internationella arbetsorganisationens konvention från 2019 om våld och trakasserier

2020/0011(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
EMPL

ansvarigt utskott

Den gamla kontinenten åldras - möjligheter och utmaningar i samband med politiken för åldrande efter 2020

2020/2008(INI) Förfarande för initiativbetänkande
EMPL

ansvarigt utskott

Konsekvenserna av EU:s bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare och tjänster: arbetskraftens rörlighet inom EU som ett redskap för att matcha behov och kompetens på arbetsmarknaden

2020/2007(INI) Förfarande för initiativbetänkande
EMPL

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

EU:s handikappstrategi efter 2020

2019/2975(RSP) Resolutioner om aktuella frågor, artiklarna 78, 81, 103, 108 och 115
EMPL

Marc ANGEL [S&D] Katrin LANGENSIEPEN [Verts/ALE] Elżbieta RAFALSKA [ECR] Radka MAXOVÁ [Renew] Stelios KYMPOUROPOULOS [PPE] José GUSMÃO [GUE/NGL] Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ [ECR] Elena LIZZI [ID]

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller fastställande av en flerårig löpande planering

2019/2997(DEA) Förfaranden för delegerade akter
EMPL

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller antal och beteckningar för variablerna inom området arbetskraft

2019/2996(DEA) Förfaranden för delegerade akter
EMPL

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller antal och beteckningar för variablerna inom området inkomster och levnadsvillkor

2019/2995(DEA) Förfaranden för delegerade akter
EMPL

ansvarigt utskott

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga strategin för hållbar tillväxt 2020

2019/2212(INI) Förfarande för initiativbetänkande
EMPL

Klára DOBREV [S&D]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Halvtidsutvärderingen av programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI)

2019/2203(INI) Förfarande för initiativbetänkande
EMPL

ansvarigt utskott

Praktikplatser av hög kvalitet i EU

2020/2005(INL) Lagstiftningsinitiativförfarande
EMPL

ansvarigt utskott