Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Objection pursuant to Rule 112: Draft Commission Implementing Decision authorising the placing on the market of products containing, consisting of or produced from genetically modified soybean MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council

2020/2535(RSP) Resolutioner om aktuella frågor, artiklarna 78, 81, 103, 108 och 115
ENVI

Tilly METZ [Verts/ALE] Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

ansvarigt utskott

Objection pursuant to Rule 112: draft Commission Implementing Regulation concerning the non-approval of propolis extract as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

2020/2534(RSP) Resolutioner om aktuella frågor, artiklarna 78, 81, 103, 108 och 115
ENVI

Joëlle MÉLIN [ID]

ansvarigt utskott

EU:s strategi för klimatanpassning

2020/2532(RSP) Resolutioner om aktuella frågor, artiklarna 78, 81, 103, 108 och 115
ENVI

ansvarigt utskott

En kemikaliestrategi för hållbarhet

2020/2531(RSP) Resolutioner om aktuella frågor, artiklarna 78, 81, 103, 108 och 115
ENVI

ansvarigt utskott

Kommissionens förordning om rättelse av vissa språkversioner av förordning (EU) nr 1253/2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG avseende krav på ekodesign för ventilationsenheter

2020/2517(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
ENVI

ansvarigt utskott

En EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU

2020/2006(INL) Lagstiftningsinitiativförfarande
ENVI

Delara BURKHARDT [S&D]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i platinerade platinaelektroder som används för vissa mätningar av ledningsförmåga

2019/3017(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ENVI

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för sexvärt krom som korrosionsskydd för kylsystem av kolstål i absorptionskylaggregat

2019/3012(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ENVI

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödmetall och ytbeläggningar som används i vissa handhållna förbränningsmotorer

2019/3009(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ENVI

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade direktiv om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon vad gäller vissa undantag för bly och blyföreningar i komponenter

2019/3008(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ENVI

ansvarigt utskott