Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

En övergripande EU-strategi för energilagring

2019/2189(INI) Förfarande för initiativbetänkande
ITRE

Claudia GAMON [Renew]

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse

2019/2907(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ITRE

ansvarigt utskott

Samarbetsavtalet om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System – GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Ukraina, med anledning av Republiken Bulgariens, Republiken Kroatiens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

2019/0207(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
ITRE

ansvarigt utskott

Nominering av en ledamot av Europeiska kommissionen - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
ITRE

ansvarigt utskott

Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning)

2019/0151(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021-2027: en ökad innovationsförmåga för Europa

2019/0152(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
ITRE

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Samarbetsavtalet om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System – GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens, Republiken Kroatiens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

2018/0429(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
ITRE

ansvarigt utskott

Samarbetsavtalet mellan EU och Schweiz om de europeiska programmen för satellitnavigering

2012/0231(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
ITRE

ansvarigt utskott

Rättsakt om digitala tjänster: förbättra den inre marknadens funktionssätt

2020/2018(INL) Lagstiftningsinitiativförfarande
ITRE

rådgivande utskott

En EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU

2020/2006(INL) Lagstiftningsinitiativförfarande
ITRE

rådgivande utskott