Generell sökning

Sök

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 17 februari 2020 - Tisdagen den 18 februari 2020

11-02-2020 JURI_OJ(2020)02-17_1 PE647.136v01-00
JURI

 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter

31-01-2020 JURI_PR(2020)646995 PE646.995v01-00
JURI

József SZÁJER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-02-2020

BETÄNKANDE om prövning av behörighet

28-01-2020 A9-0015/2020 PE644.897v03-00
JURI

Lucy NETHSINGHA

ÄNDRINGSFÖRSLAG

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 januari 2020

27-01-2020 JURI_OJ(2020)01-27_1 PE646.859v02-00
JURI

 

Yttrande över den rättsliga grunden för kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Tyskland att ändra sitt befintliga bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner

20-01-2020 JURI_AL(2020)645102 PE645.102v02-00
JURI

Franco ROBERTI

Yttrande från utskottet för rättsliga frågor över avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

16-01-2020 JURI_AL(2020)645079 PE645.079v03-00
JURI

Lucy NETHSINGHA

Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om systemet för falska och äkta handlingar online (FADO) och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF.

10-01-2020 JURI_AL(2020)645098 PE645.098v01-00
JURI

Franco ROBERTI

Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation

10-01-2020 JURI_AL(2020)645099 PE645.099v01-00
JURI

Franco ROBERTI

Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Italien att förhandla fram och ingå ett avtal med Schweiz som tillåter cabotagetrafik vid tillhandahållandet av internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner

10-01-2020 JURI_AL(2020)645104 PE645.104v01-00
JURI

Franco ROBERTI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 16 januari 2020

10-01-2020 JURI_OJ(2020)01-16_1 PE646.766v01-00
JURI