Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Kommissionens delegerade förordning om klassificering av fordon, skyldigheter för användare av europeiska elektroniska vägtullar, krav på driftskompatibilitetskomponenter och minimikriterier för anmälda organs behörighet

2019/2955(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

ansvarigt utskott

Protokoll om ändring av biavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, som första part, Island, som andra part, och Konungariket Norge, som tredje part, om tillämpningen av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part och Konungariket Norge, som fjärde part, undertecknat den 16 och 21 juni 2011, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

2019/0263(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part, undertecknat den 16 och 21 juni 2011, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

2019/0261(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg vad avser säkerhetskrav för passagerarfartyg som används på inrikes resor

2019/2926(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

ansvarigt utskott

Protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater som undertecknades den 25 och 30 april 2007, i dess ändrade lydelse enligt protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, som undertecknades den 25 och 30 april 2007, undertecknat av Amerikas förenta stater och Europeiska unionen och dess medlemsstater den 24 juni 2010, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

2019/0258(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade direktiv om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller normer för behörighet och för motsvarande kunskaper och färdigheter, för praktiska examinationer, för godkännande av simulatorer och för medicinsk lämplighet

2019/2780(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Skapande av ett gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

2010/0186(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

ansvarigt utskott

Förslag till rådets beslut om ingående och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om tidsbegränsningar för avtal om tillhandahållande av luftfartyg med besättning mellan Amerikas förenta stater, Europeiska unionen, Island och Konungariket Norge

2019/0126(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

Maria GRAPINI [S&D]

ansvarigt utskott

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Italien att förhandla fram och ingå ett avtal med Schweiz som tillåter cabotagetrafik vid tillhandahållandet av internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner

2019/0108(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Markus FERBER [PPE]

ansvarigt utskott

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Tyskland att ändra sitt befintliga bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner

2019/0107(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Markus FERBER [PPE]

ansvarigt utskott