Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Commission Delegated Regulation amending and correcting Regulation (EU) No 748/2012 as regards the alignment of rules for continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances with Regulation (EU) No 1321/2014

2020/2536(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller standarderna för databaser för unionsbevis för kvalifikationer, tjänstgöringsjournaler och loggböcker

2020/2528(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Kommissionens delegerade förordning om den europeiska databasen med uppgifter om fartygsskrov

2020/2527(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

ansvarigt utskott

Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort

2020/2514(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
TRAN

ansvarigt utskott

Avtal mellan Europeiska unionen och Japan om civil luftfartssäkerhet

2019/0275(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

ansvarigt utskott

Europa-Medelhavsavtal EU/Jordanien om luftfart

2010/0180(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

ansvarigt utskott

Genomföranderapport om vägtrafiksäkerhetsaspekterna av trafiksäkerhetspaketet

2019/2205(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Benoît LUTGEN [PPE]

ansvarigt utskott

Tekniska och operativa åtgärder för effektivare och renare sjötransporter

2019/2193(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

ansvarigt utskott

Revidering av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)

2019/2192(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Jens GIESEKE [PPE]

ansvarigt utskott

Järnvägssäkerhet och trafikstyrning för tåg: en bedömning av hur det går med införandet av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS)

2019/2191(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

ansvarigt utskott