Представяне

Какво представляват делегациите

Делегациите на Европейския парламент са официални групи от членове на ЕП (членове на Европейския парламент), които развиват връзки с парламентите на трети държави, региони или организации.

На редовни заседания в Брюксел и Страсбург членовете на делегациите обсъждат положението в държавите, които са им партньори, и връзките между партньорите и ЕС. Делегациите канят експерти, които работят извън Европейския парламент - в посолства или университети, например, или в дипломатическата служба на ЕС - да изнасят беседи и да обменят мнения с членовете на ЕП.

Делегациите често канят гости, чийто глас иначе може да не бъде чут: членове на политическата опозиция или членове на гражданското общество. Техните представяния разширяват познанията на членовете на ЕП в рамките на кратки, често продължаващи само един час срещи.

Делегациите също така организират „междупарламентарни заседания", на които имат възможност да обсъждат въпроси пряко с избраните представители от държавите, върху които е съсредоточено вниманието им.

Тези заседания се провеждат най-много два пъти годишно и продължават няколко часа или дни. Провеждат се при редуване на местата: за едно заседание членовете на ЕП пътуват извън ЕС до другия парламент, а за следващото членовете на ЕП приветстват своите гости в Европейския парламент.

Когато членовете на ЕП пътуват извън територията на ЕС за тези заседания, те се стремят също така да се срещат с хора извън съответния парламент и да посещават финансирани от ЕС проекти.

Постоянни делегации

Понастоящем Европейският парламент има 44 постоянни делегации. Броят може да се промени през следващия парламентарен мандат, който започва през 2019 г. Парламентът може също така да взема решение за създаване на ad hoc делегации, които да съсредоточат вниманието си за определен период от време върху конкретна област.

Непосредствено след последните избори Парламентът прие резолюция „относно числения състав на междупарламентарните делегации". Тази резолюция съдържа списък на делегациите, функциониращи по време на настоящия мандат, и броя на членовете на ЕП, които всяка една включва.

При различните мандати разпределението и големината на отделните делегации могат да се различават значително. Например, през предходния законодателен мандат (2009 - 2014 г.) една делегация работи с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово. От средата на 2014 г. насам четири отделни делегации обхващат тези страни.

Състав

Най-големите делегациите обикновено са тези, които участват в „парламентарни асамблеи", в рамките на които се свикват няколко парламента.

Например, има 78 членове на ЕП в делегацията на Европейския парламент във форума, който събира два пъти годишно всички парламенти от групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (държавите от АКТБ). Когато тези членове на ЕП пътуват за заседание на асамблеята, те се срещат с 78 парламентаристи - по един от всяка от 78-те държави в групата на държавите от АКТБ.

Такава голяма делегация обаче е необичайна, тъй като повечето от делегациите на Парламента наброяват 15 членове или по-малко. Най-малките имат само 8 членове.

Независимо от размера си всички делегации имат една и съща структура: имат един председател и двама заместник-председатели, които се избират от делегацията. Всички членовете на делегацията се определят от политическите групи на Парламента, като общият състав на делегацията отразява цялостния политически баланс в Парламента.

Всеки един член на ЕП е член на делегация. Някои са членове на повече от една.

Правила

Делегациите трябва да спазват строги правила, определени в официален документ, озаглавен „Разпоредби за прилагане относно дейността на делегациите и командировките извън Европейския съюз".

Този текст определя общата цел на делегациите: „поддържане и засилване на връзките с парламентите на държави, които са традиционни партньори на Европейския съюз, а от друга страна [...] популяризирането [...] на ценностите, върху които се основава Европейският съюз".

Разпоредбите също така описват как делегациите на Парламента следва да работят с комисиите на Парламента и как техните дейности следва да зачитат позициите и стандартите на Парламента.

С цел да бъдат намалени разходите, броят на членовете на ЕП, пътуващи извън ЕС, също така е строго контролиран, като за всички пътувания се изисква предварително разрешение.

Делегациите на ЕП – глобални действащи лица © European Parliament

Представяне и правомощия

Делегациитеподдържат и развиват международните връзки на Парламента и допринасят заутвърждаването на ролята и за засилването на видимостта на Европейския съюз посвета.

Съответнодейностите на делегациите са насочени, от една страна, към поддържане изасилване на връзките с парламентите на държави, които са традиционни партньорина Европейския съюз, а от друга страна, допринасят за популяризирането в третидържави на ценностите, върху които се основава Европейският съюз, а именно напринципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основнитесвободи и принципите на правовата държава (член 6 от Договора за Европейскиясъюз).

Международнитевръзки на Парламента се ръководят от принципите на международното публичноправо.

Международнитевръзки на Парламента имат за цел да насърчават, където това е възможно ицелесъобразно, парламентарното измерение на международните отношения.

(Член 3,принципи за дейността на делегациите, приети от Председателския съвет на 29октомври 2015 г.)