Τύποι αντιπροσωπειών

Διάφορες κατηγορίες αντιπροσωπειών

Όλες οι αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έρχονται σε επαφή με βουλευτές σε άλλες χώρες, περιφέρειες και οργανισμούς. Αλλά οι λεπτομέρειες και ο τόπος διεξαγωγής των συνεδριάσεων εξαρτάται από τον τύπο της αντιπροσωπείας τους.

Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις

Μία ομάδα αντιπροσωπιών συμμετέχει στις «κοινοβουλευτικές συνελεύσεις» -- τακτικές, επίσημες συνεδριάσεις που συγκεντρώνουν εκλεγμένους αντιπροσώπους από διάφορα κοινοβούλια. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μόνο μία από τις πολλές αντιπροσωπείες σε αυτές τις συνελεύσεις.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αντιπροσωπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η μεγαλύτερη αντιπροσωπεία στη συνέλευση, ενώ ο αριθμός των ΒΕΚ (βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του συνολικού αριθμού εκπροσώπων. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελούν τη μειοψηφία του συνόλου των εκπροσώπων.

Επί του παρόντος, οι 5 από τις 44 αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχουν στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις. Ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν η Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ (DNAT) καθώς και η Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής (DLAT).

Διακοινοβουλευτικές επιτροπές

Οι αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε διακοινοβουλευτικές «επιτροπές» συναντώνται με τους ομολόγους τους σε τακτικές, επίσημες συνεδριάσεις. Στο μεγαλύτερο μέρος τους οι διακοινοβουλευτικές επιτροπές είναι διμερείς: Σε αυτές συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μια άλλη αντιπροσωπία, συνήθως από μία μόνο χώρα.

Οι διακοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να αποκαλούνται «κοινοβουλευτικές επιτροπές σύνδεσης», «επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας», «μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές» ή «κοινοβουλευτικές επιτροπές σταθεροποίησης και σύνδεσης», ανάλογα με μια σειρά παραγόντων.

Όλες οι επιτροπές αυτές δημιουργήθηκαν με διμερείς συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων. Οι συνεδριάσεις ακολουθούν αυστηρούς «κανονισμούς διαδικασίας».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει επί του παρόντος 15 αντιπροσωπίες που συμμετέχουν σε 23 κοινοβουλευτικές επιτροπές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αντιπροσωπεία στην μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ-Μεξικού (D-MX) και η αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας (ΚΕΣ).

Άλλες διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες

Η μεγαλύτερη ομάδα αντιπροσωπιών επικεντρώνεται στις «σχέσεις» με άλλη χώρα, ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, με μια ομάδα χωρών.

Οι αντιπροσωπίες αυτές συναντώνται με τους ομολόγους τους σε τακτικές «διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις». Η συχνότητα αυτών των συνεδριάσεων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τα χρονοδιαγράμματα και τη διαθεσιμότητα των δύο εταίρων. Αυτές οι συνεδριάσεις δεν έχουν τους δικούς τους κανόνες, αν και συνεχίζουν να συμμορφώνονται με τις γενικές «διατάξεις» για τις αντιπροσωπείες, που έχει ορίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι περισσότερες από τις αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου -- περίπου 25 από τις συνολικά 44 -- εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών. Δύο παραδείγματα είναι η αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία (D-JP) και η Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά (D-CA).