Veuillez remplir ce champ

Inleiding

De EP-delegaties werken samen met de hele wereld © European Parliament

Alles wat u moet weten over de delegaties van het Europees Parlement

De delegaties van het Europees Parlement zijn officiële groepen van Europarlementariërs die de betrekkingen met de parlementen van EU-landen, regio's of organisaties buiten de EU onderhouden en verdiepen.

Op deze manier vormen delegaties de belangrijkste schakel tussen het Parlement en andere wetgevende organen in binnen- en buitenland.

Delegaties versterken de standpunten van het Europees Parlement via samenwerking met parlementaire commissies en leden die zich inzetten voor democratie en mensenrechten buiten de grenzen van de EU.

Door de weg te kiezen van de "parlementaire diplomatie" en regelmatig in gesprek te gaan, bevorderen delegaties ook de EU in het algemeen en moedigen ze hun partners aan om de waarden en belangen van de EU te eerbiedigen.

Interparlementaire vergaderingen

Delegaties organiseren interparlementaire bijeenkomsten met gekozen vertegenwoordigers van buiten de EU. Hiermee krijgen de partners de gelegenheid om in elkaars aanwezigheid kwesties te bespreken.

Deze bijeenkomsten worden doorgaans één of twee keer per jaar gehouden en duren enkele uren of dagen.

Voor de organisatie van deze vergaderingen is een alternerend systeem bedacht: de ene keer reizen de Europarlementariërs naar een ander parlement buiten de EU, de andere keer treedt het Europees Parlement zelf op als gastheer.

Wanneer de leden buiten de EU reizen voor deze bijeenkomsten, proberen zij ook ontmoetingen met mensen buiten het gastparlement te organiseren en door de EU gefinancierde projecten te bezoeken.

Besprekingen in Brussel en Straatsburg

Delegaties komen ook bijeen in Brussel en Straatsburg om alleen of met andere delegaties of commissies besprekingen te voeren.

Deze korte bijeenkomsten geven delegaties de gelegenheid om hun interparlementaire ontmoetingen te plannen en de situatie in de landen van hun partners te bespreken.

Delegaties nodigen vaak externe gasten uit om presentaties te geven en van gedachten te wisselen met Europarlementariërs. Veel sprekers werken voor andere EU-instellingen (meestal voor de Europese Commissie en voor de Europese Dienst voor extern optreden), voor ambassades of voor universiteiten.

De delegaties nodigen soms ook gasten uit wier stem anders mogelijk niet zou worden gehoord, zoals leden van de politieke oppositie of mensen uit het maatschappelijk middenveld.

De 44 vaste delegaties

Het Europees Parlement telt momenteel 44 "vaste" - dus permanente - delegaties.

Dit aantal werd vastgelegd bij het besluit "over het aantal interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde parlementaire commissies en delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale parlementaire vergaderingen".

De delegaties die in de negende zittingsperiode (2019-2024) actief zullen zijn, werden bij dit in april 2019 aangenomen besluit geïnventariseerd en gegroepeerd in regio's.

De bevoegdheidsverdeling van de delegaties kunnen van de ene tot de andere zittingsperiode sterk verschillen. Zo was er tijdens de zevende zittingsperiode (2009-2014) een enkele delegatie voor Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Montenegro en Kosovo. Sinds midden 2014 zijn er echter vier aparte delegaties voor deze landen.

Het Parlement kan te allen tijde besluiten om officiële groepen van Europarlementariërs naar derde landen te sturen voor deelname aan conferenties of andere evenementen of naar aanleiding van politieke ontwikkelingen.

Samenstelling

Alle delegaties hebben dezelfde structuur: zij hebben één voorzitter en twee ondervoorzitters, die door de delegatieleden worden verkozen.

Alle delegatieleden worden aangewezen door de fracties van het Parlement, waarbij de samenstelling van elke delegatie het algemene politieke evenwicht in het Parlement weerspiegelt.

Iedere Europarlementariër is lid van een vaste delegatie, sommige zijn lid van meer dan een delegatie.

De delegaties die deelnemen aan parlementaire vergaderingen waar verschillende parlementen samenkomen, zijn meestal de grootste.

Zo telt de delegatie van het Europees Parlement in het halfjaarlijkse forum dat alle parlementen van de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) samenbrengt, 78 leden.

Het is echter niet gebruikelijk dat een delegatie zo groot is. De meeste delegaties van het Parlement bestaan uit niet meer dan 20 leden en de kleinste hebben slechts 8 leden.

Reglement

De delegaties moeten zich aan strikte regels houden die zijn vastgelegd in verschillende documenten en besluiten.

Twee artikelen van het officiële Reglement van het Europees Parlement betreffen specifiek de delegaties. Daarnaast zijn veel artikelen betreffende commissies ook van toepassing op delegaties.

In het meest recente besluit van het Europees Parlement over het aantal delegaties zijn ook enkele procedures uiteengezet. Zo wordt hierin een uitvoerige beschrijving gegeven van de wijze waarop commissies en delegaties hun werkzaamheden op elkaar moeten afstemmen, ook tijdens reizen.

De meest uitgebreide regels voor delegaties zijn opgenomen in een officieel document met de titel "Uitvoeringsbepalingen inzake de werkzaamheden van delegaties en werkbezoeken buiten de Europese Unie".

In deze tekst wordt de algemene doelstelling van de delegaties van het Parlement uiteengezet: "handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn [...] en [...] bevordering [...] van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen."

In de bepalingen wordt ook beschreven hoe de delegaties van het Parlement de standpunten en normen van het Parlement in acht moeten nemen.

Andere artikelen geven aan welke Europarlementariërs kunnen deelnemen aan reizen van een delegatie buiten de EU. Om de kosten te drukken, wordt het aantal deelnemers strikt gecontroleerd en moet voor elke reis vooraf toestemming worden verleend.

Betrekkingen met de commissies

Het Europees Parlement heeft drie volwaardige commissies en twee subcommissies die zich bezighouden met activiteiten buiten de EU ("extern optreden"). Deze commissies onderhouden bevoorrechte betrekkingen met de delegaties.

Commissies en delegaties houden elkaar op de hoogte van hun bijeenkomsten en besprekingen, en nodigen elkaars leden uit om deel te nemen aan hun werkzaamheden en opdrachten, ook tijdens reizen buiten de EU.

Van de verschillende commissies vervult de Commissie buitenlandse zaken (AFET) de meest cruciale rol voor de delegaties. Deze commissie coördineert de werkzaamheden en draagt zorg voor het beleidstoezicht, zowel voor vaste delegaties als voor Europarlementariërs die voor officiële werkbezoeken naar landen buiten de EU reizen.

De Commissie internationale handel (INTA) onderhoudt contacten met alle delegaties wanneer de agenda raakvlakken heeft met internationale economische en handelskwesties. Met name de delegatie die zich richt op de economische partnerschapsovereenkomst met Cariforum is nauw verbonden met INTA.

Ten slotte coördineert de Commissie ontwikkelingssamenwerking (DEVE) de delegaties die ontwikkelingsvraagstukken behandelen. De delegatie voor de ACS-Groep van Staten is een van de vele delegaties die met DEVE samenwerken.

Voordat een delegatie met gekozen vertegenwoordigers van buiten de EU bijeenkomt, doen commissies voorstellen voor politieke onderwerpen waarover zij zich kan of moet buigen. Na de vergadering brengt de voorzitter van de delegatie verslag uit aan AFET.

Nadruk op democratie en mensenrechten

Veel delegaties betrekken ook de coördinatiegroep democratieondersteuning en verkiezingen van het Europees Parlement bij hun werkzaamheden. Dit orgaan, dat onder leiding staat van de voorzitters van de commissies AFET en DEVE, ziet toe op de inspanningen van het Parlement om de democratie en de mensenrechten buiten de EU te versterken.

Een van de belangrijkste activiteiten van de groep is de organisatie van verkiezingswaarnemingsmissies.

Europarlementariërs reizen tien tot twaalf keer per jaar naar derde landen om er de stembusgang waar te nemen. Hun ervaring als gekozen vertegenwoordigers draagt bij aan de politieke geloofwaardigheid van hun evaluaties.

Andere projecten onder toezicht van de coördinatiegroep democratieondersteuning en verkiezingen hebben als doel parlementen in derde landen in staat te stellen sterker te worden en hun potentieel volledig te benutten.

"Vriendschapsgroepen" en andere niet-officiële groeperingen

Europarlementariërs vormen nu en dan niet-officiële groeperingen om de betrekkingen met derde landen te bespreken.

Deze "vriendschapsgroepen", die soms worden gesponsord door lobbyisten of buitenlandse regeringen, zijn geen officiële organisaties van het Europees Parlement.

In tegenstelling tot de vaste delegaties hebben deze groepen op reis naar het buitenland geen officiële status en ontvangen ze derhalve geen assistentie van de lokale EU-bureaus. Deze groepen werken niet samen met de commissies en mogen niet namens het Parlement spreken.

De Parlementsleden die aan deze groepen deelnemen, moeten transparant zijn over hun status en voorkomen dat hun werkzaamheden in botsing komen met die van de officiële organen van het Parlement.

Presentatie en bevoegdheden

Delegaties onderhouden en ontwikkelen internationale contacten van het Parlement en dragen bij aan de versterking van de rol en de zichtbaarheid van de Europese Unie in de wereld.

De werkzaamheden van de delegaties zijn dan ook gericht op handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn, enerzijds, en anderzijds bijdragen tot de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat (artikel 6 EU-Verdrag).

Op de internationale contacten van het Parlement zijn de beginselen van het internationaal publiekrecht van toepassing.

De internationale contacten van het Parlement zijn gericht op de bevordering, waar mogelijk en van toepassing, van de parlementaire dimensie van internationale betrekkingen.

(Artikel 3, beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties, Besluit van de Conferentie van voorzitters van 29 oktober 2015)