Veuillez remplir ce champ

Inleiding

De delegaties

De delegaties van het Europees Parlement zijn officiële groepen van Europarlementariërs die de betrekkingen met de parlementen van niet-EU-landen, regio's of organisaties onderhouden.

Tijdens regelmatige bijeenkomsten in Brussel en Straatsburg bespreken de leden van de delegaties de situatie in hun partnerlanden en de banden tussen de partners en de EU. De delegaties nodigen deskundigen uit die buiten het Europees Parlement werken, bv. in ambassades of universiteiten, of in de diplomatieke dienst van de EU, om lezingen te geven en van gedachten te wisselen met de leden.

De delegaties nodigen vaak gasten uit wier stem anders mogelijk niet zou worden gehoord, zoals leden van de politieke oppositie of mensen uit het maatschappelijk middenveld. Hun uiteenzettingen tijdens korte vergaderingen, die soms maar een uur duren, bieden de leden een beter inzicht.

De delegaties organiseren ook interparlementaire bijeenkomsten waar zij kwesties rechtstreeks kunnen bespreken met de gekozen vertegenwoordigers uit de betrokken landen.

Deze bijeenkomsten vinden een of twee keer per jaar plaats en duren enkele uren of dagen. Zij vinden plaats op alternerende locaties: voor de ene vergadering reizen de Europarlementariërs buiten de EU, naar het andere parlement, en voor de volgende vergadering verwelkomen zij hun gasten in het Europees Parlement.

Wanneer de leden buiten de EU reizen voor deze bijeenkomsten, proberen zij ook ontmoetingen met mensen buiten het parlement te organiseren en door de EU gefinancierde projecten te bezoeken.

De vaste delegaties

Het Europees Parlement telt momenteel 44 vaste - permanente - delegaties. Tijdens de volgende zittingsperiode, die in 2019 begint, kan dit aantal veranderen. Het Parlement kan tijdens de zittingsperiode ook besluiten ad-hocdelegaties op te richten die zich met een welbepaald gebied bezighouden.

Net na de vorige verkiezingen heeft het Parlement een resolutie aangenomen "over het aantal leden van de interparlementaire delegaties". Deze resolutie bevat een overzicht van de delegaties voor de lopende zittingsperiode, en het aantal leden van elke delegatie.

De bevoegdheidsverdeling en de omvang van de delegaties kunnen van de ene tot de andere zittingsperiode sterk verschillen. Zo was er tijdens de vorige zittingsperiode (2009-2014) een enkele delegatie voor Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Montenegro en Kosovo. Sinds midden 2014 zijn er echter vier aparte delegaties voor deze landen.

Samenstelling

De delegaties die deelnemen aan "parlementaire vergaderingen" waar verschillende parlementen samenkomen, zijn meestal de grootste.

Zo telt de delegatie van het Europees Parlement in het halfjaarlijkse forum dat alle parlementen van de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) samenbrengt, 78 leden. Wanneer deze leden naar de parlementaire vergadering reizen, ontmoeten zij er 78 parlementsleden, één uit elk van de 78 landen van de ACS-groep.

Het is echter niet gebruikelijk dat een delegatie zo groot is: de meeste delegaties van het Parlement tellen niet meer dan 15 leden, en de kleinste delegaties tellen slechts 8 leden.

Ongeacht hun aantal leden hebben alle delegaties dezelfde structuur: zij hebben een voorzitter en twee ondervoorzitters, die door de delegatie worden verkozen. Alle leden van de delegatie worden aangewezen door de fracties van het Parlement, waarbij de samenstelling van de delegatie het algemene politieke evenwicht in het Parlement weerspiegelt.

Iedere Europarlementariër is lid van een delegatie; sommige zijn lid van meer dan een delegatie.

Regels

De delegaties moeten zich aan strikte regels houden, die zijn vastgelegd in een officieel document met de titel "uitvoeringsbepalingen inzake de werkzaamheden van delegaties en werkbezoeken buiten de Europese Unie".

Hierin wordt de algemene doelstelling van de delegaties uiteengezet: "handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn [...] en [...] bevordering [...] van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen"

In dit document wordt ook bepaald dat de delegaties van het Parlement met de commissies van het Parlement moeten samenwerken en dat hun werkzaamheden de standpunten en meningen van het Parlement moeten vertegenwoordigen.

Om de kosten te drukken, wordt het aantal reizen van leden buiten de EU strikt gecontroleerd, en moet voor elke reis vooraf toestemming worden verleend.

De EP-delegaties werken samen met de hele wereld © European Parliament

Presentatie en bevoegdheden

Delegaties onderhouden en ontwikkelen internationale contacten van het Parlement en dragen bij aan de versterking van de rol en de zichtbaarheid van de Europese Unie in de wereld.

De werkzaamheden van de delegaties zijn dan ook gericht op handhaving en uitbreiding van de contacten met parlementen van landen die traditiegetrouw partners van de Europese Unie zijn, enerzijds, en anderzijds bijdragen tot de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat (artikel 6 EU-Verdrag).

Op de internationale contacten van het Parlement zijn de beginselen van het internationaal publiekrecht van toepassing.

De internationale contacten van het Parlement zijn gericht op de bevordering, waar mogelijk en van toepassing, van de parlementaire dimensie van internationale betrekkingen.

(Artikel 3, beginselen die van toepassing zijn op de werkzaamheden van de delegaties, Besluit van de Conferentie van voorzitters van 29 oktober 2015)