Veuillez remplir ce champ

Välkomstmeddelande från delegationsordförandekonferensens ordförande

Ledamöter, partner och vänner,

EU är en global förebild i fråga om värderingar och vägledande principer och vi står enade i kampen för en fredlig, rättvis, inkluderande och regelbaserad världsordning.

Som folkvalda företrädare verkar Europaparlamentets ledamöter för att göra medborgarnas röst hörd internationellt, utifrån våra värderingar och strategiska intressen.

Det är genom delegationernas arbete som vi får till stånd en dialog med våra partner från tredjeländer, med målet att uppnå delat välstånd och fred för våra medborgare, i synnerhet genom förstärkningen av demokratin och respekten för mänskliga rättigheter.

Jag är fast övertygad om vikten av parlamentarisk diplomati för att utforma och uppnå målen för EU:s yttre politik med yttersta samstämmighet och trovärdighet.

I det här avsnittet hittar du mer information om vårt arbete: vårt uppdrag, vår historia, redogörelser från våra senaste möten i Bryssel och Strasbourg och från våra delegationer i utlandet, vårt program för framtida aktiviteter och viktiga parlamentariska resolutioner inom vårt arbetsområde.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Ordförande, delegationsordförandekonferensen
Nionde valperioden

Kommande sammanträden

Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien


Brussels : ASP - A1E-2

Ordinarie sammanträde

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland


Brussels : ASP - A1E-2

Ordinarie sammanträde

Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön


Brussels : ASP - A5E-2

Gemensamt sammanträde
GEMENSAMT SAMMANTRÄDE FÖR DARP, D-IQ OCH D-IR OM 'MELLANÖSTERN OCH GULFSTATERNA'

Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde