skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Mida tähendab subsidiaarsus?

Subsidiaarsuse põhimõte (ka lähimuspõhimõte) on ELi üks keskseid printsiipe, mille kohaselt ELi poliitilised otsused tuleb alati teha madalaimal võimalikul haldus- ja poliitilisel tasandil ning võimalikult lähedal kodanikele. Kui välja arvata ELi ainupädevuse valdkonnad, tähendab see, et EL saab tegutseda üksnes juhul, kui kõnesolevat õigusakti on parem rakendada ELi kui riigi, piirkondlikul või kohalikul tasandil.

Enne õigusakti ettepaneku esitamist peab komisjon alati hindama, kas ettepanek vastab subsidiaarsuse põhimõttele, ning seda põhjendama. Selleks, et EL saaks anda välja õigusakte valdkondades, milles see õigus on nii ELil kui ka liikmesriikidel, peab subsidiaarsuse põhimõtte järgi olema täidetud kaks tingimust:

1. ettepaneku eesmärki ei saa piisaval määral täita liikmesriigi enda õigusaktiga;
2. ettepaneku eesmärki oleks parem täita ELi kui riigi tasandi õigusaktiga.

Subsidiaarsuse põhimõte on tihedalt seotud proportsionaalsuse põhimõttega, mille kohaselt ELi meetmed ei tohi ületada asutamislepingu eesmärkide täitmiseks vajalikku taset.

Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtted, EÜ asutamislepingu artikkel 5

"Ühendus toimib käesoleva lepinguga talle antud volituste ning temale seatud eesmärkide piires.

Valdkondades, mis ei kuulu ühenduse ainupädevusse, võtab ühendus kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega meetmeid ainult niisuguses ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei suuda täielikult saavutada kavandatava meetme eesmärke ning seetõttu võib neid kavandatava meetme ulatuse või toime tõttu paremini saavutada ühenduse tasandil.

Ükski ühenduse meede ei lähe kaugemale sellest, mis on vajalik käesoleva lepingu eesmärkide saavutamiseks."

Subsidiaarsuse põhimõte kirjutati asutamislepingutesse sisse Maastrichti lepinguga ning selle tõlgendamise suunised sätestati deklaratsiooniga. Seejärel võeti koos Amsterdami lepinguga vastu subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitlev protokoll (vt küsimust 8). Muu hulgas kutsuti protokollis komisjoni üles süstemaatiliselt analüüsima, kuidas õigusaktide ettepanekud vastavad subsidiaarsuse põhimõttele, ning kehtestati kohustus kasutada alati, kui võimalik, kõige vähem ulatuslikke ELi meetmeid.

Komisjon koostab igal aastal Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Euroopa Ülemkogule aruande subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamise kohta.