skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Euroopa Kohus

Euroopa Kohus on ELi kõrgeim õigusasutus ja tema ülesanne on kaitsta seadust ja õigust, tõlgendades ja kohaldades ELi lepingute sätteid. Terve hulk ELi õiguspõhimõtteid on välja kujunenud Euroopa Kohtu praktika kaudu.

ELi koostöö eriomane joon on see, et tema institutsioonid saavad anda välja liikmesriikidele ja nende kodanikele vahetult siduvaid seadusandlikke akte. Seepärast on EL asutanud Euroopa Kohtu, mille pädevuses on vastavalt ELi õigusele lahendada liikmesriikide kohustustega seotud kohtuasju. Euroopa Kohus peab tagama, et ELi õigust järgitakse, tõlgendatakse ja kohaldatakse ühtemoodi kogu ELis, olenemata liikmesriigist, kus vaidlus tekib. Euroopa Kohus lahendab kohtuasju, mille osalisteks on liikmesriigid, ELi institutsioonid, äriühingud ja eraisikud.

Euroopa Kohus tegeleb hagidega, mis on esindatud liikmesriigi poolt EP ja/või nõukogu vastu või liidu ühe institutsiooni poolt teise institutsiooni vastu. Euroopa Kohtusse võib esitada apellatsioonikaebusi Üldkohtu otsuste ja määruste peale õigusnormide ebaõige kohaldamise tõttu.

Euroopa Kohtus on 27 kohtunikku, üks igast liikmesriigist. Kohut abistavad kaheksa kohtujuristi, kes esitavad iga kohtuasja kohta otsuse avaliku ettepaneku. Nad nimetatakse ametisse liikmesriikide valitsuste ühisel kokkuleppel 6 aastaks. Kohtunikud valivad enda seat 3 aastaks Euroopa Kohtu presidendi, keda võib tagasi valida.

1989. aastal moodustati Euroopa Kohtu juurde selle töökoormuse vähendamiseks esimese astme kohus. Sellega võeti ELi kohtusüsteemis kasutusele piiratud edasikaebamisvõimalus. Alates Lissaboni lepingu jõustumisest on tegemist üldkohtuga.

Üldkohtu liige valitakse samuti isikute hulgast, kelle sõltumatus on väljaspool kahtlust ning kes on kõrgesse kohtunikuametiise määramiseks pädevad. Ta nimetatakse ametisse liikmesriikide valitsuste ühisel kokkuleppel 6 aastaks. Üldkohus vaatab asju läbi viiest või kolmest kohtunikust koosnevates kodades.

Üldkohtu pädevusse kuuluvad:
- hagid, mis on esitatud füüsiliste või juriidiliste isikute poolt Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste õigusaktide peale või nende institutsioonide, organite ja asutuste tegevusetuse peale.
- hagid, mis on esitatud liikmesriikide poolt nõukogu vastu ja mis puudutavad riigiabiga seotud õigusakte, kaubanduslikke kaitsemeetmeid (dumping);
- hagid, millega taotletakse EL institutsioonide või nende ametnike tekitatud kahju hüvitamist;
jms

Euroopa Kohus
 .

Kuidas Euroopa Kohtu ja esimese astme kohtuga ühendust võtta

Euroopa Kohus
Palais de la Cour de Justice
Boulevard Konrad Adenauer
L-2925 Luxembourg
Tel +352 430 31
Faks +352 430 32 600