skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Euroopa Kontrollikoda

Liidu auditeerimise tagab kontrollikoda. Tema ülesanne on kontrollida ELi raamatupidamisarvestust ja teha kindlaks, et ELi tulud ja kulud on kooskõlas vastuvõetud eelarve ja kehtivate seadustega.

Kontrollikotta kuulub igast ELi riigist üks liige. Liikme pakub välja liikmesriik ise ja seejärel määrab nõukogu nad pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist kuueks aastaks ametisse. Nii nagu komisjoni volinikud, on ka kontrollikoja liikmed teistest ühenduse institutsioonidest ja liikmesriikide valitsustest sõltumatud. Kontrollikoja järelevalve peab olema objektiivne ning liikmeid ei tohi nende ametiaja jooksul mõjuva põhjuseta ametist vabastada.

Kontrollikoja auditiülesanded haaravad väga laia pädevusala ELi institutsioonidest kuni riiklike, piirkondlike ja kohalike asutusteni, mis osalevad ELi vahendite haldamises. Kontrollikojal on ka õigus ja kohustus auditeerida liikmesriikides ja ELi mittekuuluvates riikides asuvaid ELi rahaliste vahendite saajaid. Enamasti teeb kontrollikoda seda koostöös liikmesriikide ametiasutustega.

Kontrollikoja põhiülesanne on kontrollida raamatupidamisarvestust, mitte niivõrd võtta meetmeid raamatupidamiseeskirjade eiramise puhul, nagu pettus, vahendite väärkasutus jne. Sellest hoolimata on kontrollikoja aruanded olulised pettuse ja väärkasutuse ohjeldamisel, kuigi otsene vastutus lasub teistel institutsioonidel, nagu näiteks Euroopa Pettusevastane Amet (OLAF).

ELi eelarve on nii ulatuslik, et kontrollikoda ei jõua iga ELi finantstehingut kontrollida. Seepärast toimub auditeerimine eeskätt pistelise kontrolli teel. Suur osa tegelikust auditeerimisest leiab aset "kohapeal", st ELi vahendite haldajate ja saajate valdustes.

Kontrollikoda koostab ise oma tööprogrammi. Kontrollikoda peab oma töö kokku võtma aastaaruandes, kus ta annab ülevaate tähelepanekutest ELi vahendite haldamise kohta eelmisel aastal. Aastaaruanne saadetakse liidu muudele institutsioonidele ning avaldatakse koos nende institutsioonide vastustega kontrollikoja märkustele Euroopa Liidu Teatajas.

Kontrollikoja aruandeid saab vaadata ja kontrollikoja kohta täpsemalt lugeda veebilehelt.

Euroopa Kontrollikoja veebileht
 .

Kuidas kontrollikojaga ühendust võtta

Euroopa Kontrollikoda
12, rue Alcide De Gasperi
1615 LUXEMBOURG
Tel +352 4398-1
euraud@eca.europa.eu