skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
EP trükised
EP trükised
 

Kas ma võin esitada hagi Euroopa Kohtule?

Euroopa Liidu Kohtu ülesanne on olnud alates selle loomisest 1952. aastal tagada, et aluslepingute "tõlgendamisel ja kohaldamisel peetakse kinni seadusest".

Selle ülesande täitmiseks Euroopa Liidu Kohus:

- kontrollib Euroopa Liidu institutsioonide õigusaktide seaduslikkust,
- kontrollib aluslepingutest tulenevate liikmesriikide kohustuste täitmist ja
- tõlgendab liikmesriikide kohtute taotlusel liidu õigust.

Euroopa Kohus

Euroopa Kohtusse võib esitada apellatsioonkaebusi Üldkohtu otsuste ja määruste peale õigusnormide ebaõige kohaldamise tõttu. Kui apellatsioonkaebus on vastuvõetav ja põhjendatud, tühistab Euroopa Kohus Üldkohtu otsuse. Kui kohtuasja menetlusstaadium lubab, võib Euroopa Kohus ise teha asjas lõplik kohtuotsus. Vastupidisel juhul suunab ta asja tagasi otsustamiseks Üldkohtule, kelle jaoks apellatsioonmenetluses tehtud Euroopa Kohtu otsus on siduv.

Euroopa Kohus

Üldkohus

Üldkohtu pädevusse kuuluvad hagid, mis on esitatud füüsiliste või juriidiliste isikute poolt Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste õigusaktide peale (mis on neile adresseeritud või mis neid otseselt ja isiklikult puudutavad) või üldkohaldatava akti peale (kui see puudutab neid otseselt ja kui see ei sisalda rakendusmeetmeid) või nende institutsioonide, organite ja asutuste tegevusetuse peale. Näiteks võib tuua ettevõtja hagi komisjoni otsuse peale, millega talle määrati trahv.

Üldkohus
21/06/2010