skip to content

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
11/05/2016

Saadikud andsid toetuse Europoli võimekuse tõhustamiseks võitluses terrorismiga

Kolmapäeval toimunud hääletusel toetas parlament seadusloome muudatusi, millega tõhustatakse ELi politseiameti Europol võimekust võitluses terrorismi, küberkuritegevuse ja muude kriminaalkuritegudega. Uute reeglitega kaasnevad ka tõhusamad andmekaitse garantiid ja tugevam demokraatlik järelvalve.

Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu vahel möödunud aasta novembris kokku lepitud muudatuste eesmärk on tagada Europolile vahendid võitluseks kasvava piiriülese kuritegevuse ja terroriohuga ning lihtsustada Europolil konkreetsete kuriteoliikidega võitlemise üksuste loomist. Samuti sätestatakse selgemad reeglid juba olemasolevate üksuste jaoks, nagu näiteks 1. jaanuaril 2016 tööd alustanud Euroopa terrorismivastase võitluse keskus (ECTC).

"Uued reeglid Europoli jaoks on tugev seadusloomeline vahend Euroopa kodanike turvalisuse parandamiseks," ütles raportöör Agustín Díaz de Mera (EPP, ES) enne hääletust toimunud arutelul.

Kiirem terroristliku propaganda eemaldamine internetist

Europol saab oma töö kiirendamiseks edaspidi teatud juhtudel otse eraettevõtete ja valitsusväliste organisatsioonidega ühendust võtta. Näiteks saaks Europoli internetisisust teavitamise üksus (Internet Referral Unit - IRU) ühendust võtta sotsiaalvõrgustikega, nagu Facebook ja paluda ISISe hallatava lehe kustutamist, peatades nii kiiremini terroristliku propaganda levikut.

Teabelünkade vähendamine

Teabelünkade ärahoidmiseks palutakse liikmesriikidel edastada Europolile terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega võitluseks vajalik teave.  Igal aastal esitab Europol Euroopa Parlamendile, ELi Nõukogule ja Euroopa Komisjoni ning liikmesriikide parlamentidele aruande vahetatud teabe kohta liikmesriigiti.

Andmekaitse ja demokraatlik järelevalve

Saadikud tagasid samuti, et Europoli uute volitustega kaasnevad andmekaitsealased tagatised ja demokraatlik järelevalve. Määrusega sätestatakse Euroopa Andmekaitseinspektori ülesanded Europoli töö jälgimiseks ja selge kaebuste esitamise menetlus ELi kodanike jaoks.

Samuti luuakse Europoli tegevuse üle järelevalve teostamiseks parlamentaarne ühiskontrolli töörühm, kuhu kuuluvad liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi liikmed.

Edasised sammud

Määrus jõustub 20. päeval pärast avaldamist ELi Teatajas ja seda hakatakse kohaldama alates 1. maist 2017.

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (11.05.2016)

Videosalvestis arutelust (11.05.2016)

Videosalvestis pressikonverentsist (11.05.2016)

EbS+

AV materjalid

EPRS taustainfo

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu