Jan KOZŁOWSKI : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 04-03-2010 / 02-02-2012 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
  • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии 

  • 04-03-2010 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Полша)

членове 

  • 24-03-2010 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
  • 24-03-2010 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджети

Заместник 

  • 17-03-2010 / 11-05-2010 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 17-03-2010 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Андската общност
  • 12-05-2010 / 18-01-2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно последиците от бюджетните ограничения за регионалните и местните органи по отношение на разходите в рамките на структурните фондове на ЕС в държавите членки  
- EMPL_AD(2013)510825 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно подготовката на многогодишната финансова рамка относно финансирането на сътрудничеството на ЕС за държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските държави и територии за периода 2014—2020 г. (11-ия Европейски фонд за развитие)  
- BUDG_AD(2013)500510 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на регламент на Съвета за създаване на Инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност  
- BUDG_AD(2012)489378 -  
-
BUDG 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността  
- BUDG_AD(2013)513063 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица  
- BUDG_AD(2013)504305 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации  
- BUDG_AD(2012)486165 -  
-
BUDG 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно европейска карта за хора с увреждания  
- P7_DCL(2013)0008 - Отпаднала  
Jan KOZŁOWSKI , Andrea COZZOLINO , Frédéric DAERDEN , Salvador GARRIGA POLLEDO , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Ivars GODMANIS , Marian HARKIN , Jolanta Emilia HIBNER , Danuta JAZŁOWIECKA , Anne E. JENSEN , Jürgen KLUTE , Ádám KÓSA , Jacek PROTASIEWICZ , Derek VAUGHAN  
Дата на внасяне : 20-05-2013
Срок : 20-08-2013
Брой подписали : 347 - 20-08-2013

Декларации 

Декларация за финансови интереси