Friedrich-Wilhelm GRAEFE zu BARINGDORF : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Bündnis 90/Die Grünen (Германия)

Заместник-председател 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

членове 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Временна комисия по политически предизвикателства и бюджетни средства на разширения Съюз между 2007 и 2013 г.
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по бюджети
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите граници на остатъчни вещества от фармакологично активни субстанции в храните от животински произход и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90  
- AGRI_AD(2007)390570 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за статистики относно продуктите за растителна защита  
- AGRI_AD(2007)384217 -  
-
AGRI 
OPINION on the proposal for a European Parliament and Council regulation amending Regulation (EC) No 999/2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies EN  
- AGRI_AD(2006)367645 -  
-
AGRI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on a time limit of 8 hours for the transport of live animals EN  
- P6_DCL(2004)0060 - Отпаднала  
Gitte SEEBERG , Jens-Peter BONDE , Friedrich-Wilhelm GRAEFE zu BARINGDORF , James NICHOLSON , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Дата на внасяне : 15-12-2004
Срок : 15-03-2005
Брой подписали : 231 - 15-03-2005

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.