Philippe BOULLAND : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 15-12-2010 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 15-12-2010 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Франция)

членове 

  • 20-01-2011 / 18-01-2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 20-01-2011 / 18-01-2012 : Комисия по петиции
  • 26-10-2011 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по петиции

Заместник 

  • 18-01-2011 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
  • 11-02-2011 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по развитие

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно повторната индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта  
- EMPL_AD(2013)514592 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ  
- EMPL_AD(2013)502072 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“)  
- EMPL_AD(2013)500392 -  
-
EMPL 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по отношение на оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи  
- EMPL_AD(2013)519836 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по отношение на оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи  
- DEVE_AD(2013)519686 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедури за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави  
- DEVE_AD(2013)504074 -  
-
DEVE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно повишаване на достъпността на програмите „Еразъм“ и „Европа за гражданите“  
- P7_DCL(2012)0021 - Отпаднала  
Philippe BOULLAND , Ádám KÓSA  
Дата на внасяне : 11-06-2012
Срок : 11-10-2012
Брой подписали : 169 - 11-10-2012

Декларации 

Декларация за финансови интереси