Lissy GRÖNER : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по култура и образование
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по бюджети
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност за изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година  
- FEMM_AD(2009)418106 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация  
- CULT_AD(2009)415268 -  
-
CULT 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно създаването на общоевропейска гореща линия за жертвите на трафика на хора  
- P6_DCL(2007)0035 - Отпаднала  
Karin RIIS-JØRGENSEN , Silvia CIORNEI , Simon COVENEY , Lissy GRÖNER , Raül ROMEVA i RUEDA  
Дата на внасяне : 28-03-2007
Срок : 28-06-2007
Брой подписали : 306 - 28-06-2007
Писмена декларация on respect for human rights in relation to the 2008 Olympic Games in Beijing EN  
- P6_DCL(2006)0075 - Отпаднала  
Sepp KUSSTATSCHER , Eva LICHTENBERGER , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Lissy GRÖNER , Thomas MANN  
Дата на внасяне : 23-10-2006
Срок : 01-02-2007
Брой подписали : 85 - 01-02-2007
Писмена декларация on women's right to self-determination and adequate sex education and family planning in the European Union EN  
- P6_DCL(2005)0079 - Отпаднала  
Katalin LÉVAI , Martine ROURE , Anne VAN LANCKER , Eva-Britt SVENSSON , Lissy GRÖNER  
Дата на внасяне : 12-12-2005
Срок : 12-03-2006
Брой подписали : 84 - 12-03-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.