Phil PRENDERGAST : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 21-04-2011 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 21-04-2011 / 30-06-2014 : Labour Party (Ирландия)

членове 

  • 09-05-2011 / 18-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 09-05-2011 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Заместник 

  • 05-05-2011 / 18-01-2012 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 05-05-2011 / 18-01-2012 : Комисия по петиции
  • 05-05-2011 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по петиции

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар  
- IMCO_AD(2013)508181 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници  
- AGRI_AD(2013)508068 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно 20 основни въпроса, предизвикващи безпокойство сред европейските граждани и предприятия във връзка с функционирането на единния пазар  
- PETI_AD(2012)483750 -  
-
PETI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно скандала, свързан с лекарството талидомид, и здравните нужди на оцелелите след приемането му в Европа  
- P7_DCL(2014)0011 - Отпаднала  
Nirj DEVA , Edward MCMILLAN-SCOTT , Rebecca TAYLOR , Phil BENNION , Linda McAVAN , Dame Glenis WILLMOTT , Phil PRENDERGAST , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Mairead McGUINNESS , Eleni THEOCHAROUS , Marian HARKIN  
Дата на внасяне : 16-01-2014
Срок : 16-04-2014
Брой подписали : 108 - 17-04-2014
Писмена декларация относно защитата на хората, страдащи от аутизъм, от тормоз  
- P7_DCL(2013)0024 - Отпаднала  
Phil BENNION , Catherine BEARDER , Nessa CHILDERS , Nathalie GRIESBECK , Fiona HALL , Marian HARKIN , Danuta JAZŁOWIECKA , Jörg LEICHTFRIED , Bill NEWTON DUNN , Thomas MANN , Phil PRENDERGAST , Rebecca TAYLOR , Roberts ZĪLE , Angelika WERTHMANN  
Дата на внасяне : 09-12-2013
Срок : 09-03-2014
Брой подписали : 156 - 09-03-2014

Декларации 

Декларация за финансови интереси