Amelia ANDERSDOTTER : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Piratpartiet (Швеция)

членове 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по международна търговия
  • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджетен контрол
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Андската общност

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно стратегия за цифрова свобода във външната политика на ЕС  
- INTA_AD(2012)492658 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно проекта за решение на Съвета за сключване на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексиканските съединени щати, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените американски щати  
- ITRE_AD(2012)483518 -  
-
ITRE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО  
- ITRE_AD(2014)522901 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Eвропейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза  
- ITRE_AD(2013)519596 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС  
- ITRE_AD(2013)519838 -  
-
ITRE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно насърчаване на социалното приобщаване и борба с всички форми на дискриминация на пазара на труда  
- P7_DCL(2014)0009 - Отпаднала  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Дата на внасяне : 16-01-2014
Срок : 16-04-2014
Брой подписали : 75 - 17-04-2014
Писмена декларация относно защитата на децата и техните права в контекста на имената на интернет домейните, насочени към децата  
- P7_DCL(2013)0014 - Отпаднала  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Илияна ЙОТОВА , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Дата на внасяне : 09-09-2013
Срок : 09-12-2013
Брой подписали : 230 - 10-12-2013

Декларации 

Декларация за финансови интереси