Mikael GUSTAFSSON : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 22-09-2011 / 04-10-2011 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член
 • 05-10-2011 / 12-01-2012 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член на бюрото
 • 13-01-2012 / 06-02-2012 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Заместник-председател
 • 07-02-2012 / 30-06-2014 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Заместник-председател

Национални партии 

 • 22-09-2011 / 30-06-2014 : Vänsterpartiet (Швеция)

Председател 

 • 03-10-2011 / 18-01-2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

членове 

 • 26-09-2011 / 02-10-2011 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 26-09-2011 / 18-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 03-10-2011 / 18-01-2012 : Съвет на председателите на комисии
 • 24-10-2011 / 12-02-2012 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
 • 24-10-2011 / 20-05-2012 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 19-01-2012 / 18-11-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Съвет на председателите на комисии
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Комисия по развитие

Заместник 

 • 17-10-2011 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Панафриканския парламент

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад за 2012 г. за правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област  
- DEVE_AD(2013)519585 -  
-
DEVE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно премахването на изтезанията в световен мащаб  
- FEMM_AD(2014)519704 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно премахването на изтезанията в световен мащаб  
- DEVE_AD(2014)521752 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно цялостния подход на ЕС и последиците от него за съгласуваността на външните действия на ЕС  
- DEVE_AD(2014)523103 -  
-
DEVE 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно борбата с нарушенията в хранителното поведение  
- P7_DCL(2013)0026 - Отпаднала  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Антония ПЪРВАНОВА , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Дата на внасяне : 09-12-2013
Срок : 09-03-2014
Брой подписали : 68 - 10-03-2014
Писмена декларация относно Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жени и домашното насилие  
- P7_DCL(2012)0037 - Отпаднала  
Britta THOMSEN , Mikael GUSTAFSSON , Barbara MATERA , Антония ПЪРВАНОВА , Raül ROMEVA i RUEDA  
Дата на внасяне : 19-11-2012
Срок : 19-02-2013
Брой подписали : 287 - 07-02-2013
Писмена декларация относно определянето на Европейски ден в памет на жертвите на ромския Холокост  
- P7_DCL(2012)0029 - Отпаднала  
Lívia JÁRÓKA , Mikael GUSTAFSSON , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Cecilia WIKSTRÖM  
Дата на внасяне : 10-09-2012
Срок : 13-12-2012
Брой подписали : 160 - 13-12-2012

Декларации 

Декларация за финансови интереси