Anthea McINTYRE : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Conservative Party (Обединено кралство)

членове 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация за връзки с Южна Африка

Заместник 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Основни парламентарни дейности 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година  
- AGRI_AD(2019)639624 -  
-
AGRI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Проект на коригиращ бюджет № 4 на общия бюджет за 2019 г.: Намаляване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в съответствие с актуализираните потребности от разходи и актуализираните приходи (собствени ресурси) (A9-0012/2019 - John Howarth) EN  
 

The UK Conservative delegation voted in favour of DAB 4 as it directly impacts the UK abatements for 2015 and 2018, amounting to EUR 710.4 million (GBP 57.7 million) and EUR 408.6million (GBP 365.5 million) respectively. While we would normally abstain on these budget votes as the UK is leaving the EU, given the direct positive financial impact of DAB 4 on the UK taxpayer, we believe that it is imperative to continue to support the principle of a UK abatement for as long as we are members.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларация за уместно поведение