Dolores GARCÍA-HIERRO CARABALLO : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

членове 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Комисия по рибно стопанство
  • 14-12-2011 / 12-02-2012 : Делегация за връзки с Южна Африка
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по рибно стопанство
  • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Япония

Заместник 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 10-04-2013 / 30-06-2014 : Комисия по петиции

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно напредъка на морската политика и политиката в областта на туризма на ЕС  
- PECH_AD(2013)505985 -  
-
PECH 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)  
- PECH_AD(2012)492588 -  
-
PECH 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси