Jean ROATTA : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 07-12-2011 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 07-12-2011 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Франция)

Заместник-председател 

 • 05-11-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по правата на човека

членове 

 • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Арабския полуостров
 • 15-12-2011 / 18-01-2012 : Комисия по развитие
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по развитие
 • 22-10-2012 / 04-11-2012 : Подкомисия по правата на човека

Заместник 

 • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 15-12-2011 / 18-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 19-01-2012 / 01-07-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари
 • 02-07-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно положението, свързано с правата на човека, в региона Сахел и Западна Сахара  
- DEVE_AD(2013)510830 -  
-
DEVE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад за 2012 г. за правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област  
- DEVE_AD(2013)519585 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски инструмент за съседство  
- ITRE_AD(2012)483709 -  
-
ITRE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси