Phil BENNION : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : група „Renew Europe“ - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Обединено кралство)

членове 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по външни работи
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Подкомисия по правата на човека
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия

Заместник 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация за връзки с Япония

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам  
- AFET_AD(2019)641414 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна  
- AFET_AD(2019)641417 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Medical treatment for Hajer Mansoor EN  
- E-003798/2019 - Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност  

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларация за уместно поведение