Andrej PLENKOVIĆ : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 13-10-2016 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 13-10-2016 : Hrvatska demokratska zajednica (Хърватия)

Председател 

 • 08-09-2014 / 13-10-2016 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна

Заместник-председател 

 • 07-07-2014 / 13-10-2016 : Комисия по външни работи

членове 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Комисия по външни работи
 • 14-07-2014 / 07-09-2014 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна
 • 14-07-2014 / 13-10-2016 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 08-09-2014 / 13-10-2016 : Съвет на председателите на делегации

Заместник 

 • 01-07-2014 / 13-10-2016 : Комисия по конституционни въпроси
 • 09-07-2014 / 13-10-2016 : Комисия по рибно стопанство
 • 14-07-2014 / 13-10-2016 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 14-07-2014 / 13-10-2016 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 13-11-2014 / 13-10-2016 : Комисия по бюджети

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент  
- BUDG_AD(2015)544127 -  
-
BUDG 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно европейските региони, свободни от ГМО  
- P8_DCL(2016)0072 - Отпаднала  
Marijana PETIR , Elisabetta GARDINI , Norbert ERDŐS , Franc BOGOVIČ , Pavel POC , Ulrike MÜLLER , Bas BELDER , Barbara KAPPEL , Andrej PLENKOVIĆ , Ivana MALETIĆ  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 80 - 13-12-2016
Писмена декларация относно връщането на откраднати културни ценности и борбата с трафика им  
- P8_DCL(2016)0049 - Отпаднала  
Dubravka ŠUICA , Ruža TOMAŠIĆ , Davor Ivo STIER , Andrej PLENKOVIĆ , Patricija ŠULIN , Андрей КОВАЧЕВ , Ivana MALETIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marijana PETIR , Bogdan Brunon WENTA , Stelios KOULOGLOU  
Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Брой подписали : 56 - 28-07-2016
Писмена декларация относно създаването на Европейски ден на вратовръзката  
- P8_DCL(2016)0029 - Отпаднала  
Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Milan ZVER , Ruža TOMAŠIĆ , Андрей КОВАЧЕВ , Davor Ivo STIER , Ivana MALETIĆ , Tonino PICULA , Andrej PLENKOVIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Biljana BORZAN , Jozo RADOŠ , Marijana PETIR , Ivan JAKOVČIĆ , Thomas MANN  
Дата на внасяне : 11-04-2016
Срок : 11-07-2016
Брой подписали : 22 - 12-07-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси