Alda SOUSA : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 09-05-2012 / 30-06-2014 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии 

  • 09-05-2012 / 30-06-2014 : Bloco de Esquerda (Португалия)

членове 

  • 23-05-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджети
  • 23-05-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
  • 23-05-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Ирак

Заместник 

  • 22-05-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 22-05-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Машрек
  • 22-05-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Иран

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014-2020 г.)  
- BUDG_AD(2012)487691 -  
-
BUDG 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията  
- BUDG_AD(2014)524600 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно готовността на държавите членки на ЕС за ефективно и навременно започване на новия програмен период на политиката на сближаване  
- BUDG_AD(2013)519799 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на финансовите средства, отпуснати за някои държави членки от Европейския социален фонд  
- BUDG_AD(2013)521546 -  
-
BUDG 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси