Erik BÁNKI : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-06-2012 / 05-05-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 01-06-2012 / 05-05-2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Унгария)

членове 

  • 10-09-2012 / 05-05-2014 : Комисия по транспорт и туризъм

Заместник 

  • 14-06-2012 / 05-05-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно флуорсъдържащите парникови газове  
- TRAN_AD(2013)504125 -  
-
TRAN 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси