Jean-Jacob BICEP : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 16-05-2012 / 02-05-2014 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

  • 16-05-2012 / 02-05-2014 : Europe Écologie (Франция)

членове 

  • 02-07-2012 / 02-05-2014 : Комисия по регионално развитие
  • 02-07-2012 / 02-05-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • 18-04-2013 / 02-05-2014 : Подкомисия по правата на човека

Заместник 

  • 27-06-2012 / 02-05-2014 : Комисия по външни работи
  • 27-06-2012 / 02-05-2014 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 16-04-2013 / 02-05-2014 : Делегация за връзки с държавите от Меркосур

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно координацията на донорите от ЕС в областта на помощта за развитие  
- AFET_AD(2013)516945 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно междинния преглед на Стокхолмската програма  
- AFET_AD(2013)513244 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно насърчаване на разработването на европейска стратегия за транспортни технологии с оглед на бъдещата устойчива мобилност в Европа  
- REGI_AD(2013)508036 -  
-
REGI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пакетните туристически пътувания и комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета  
- TRAN_AD(2014)524534 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по отношение на оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи  
- AFET_AD(2013)516784 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно регионалната марка за качество: към по-добри практики в икономиката на селските райони  
- TRAN_AD(2013)516979 -  
-
TRAN 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно определянето на Европейски ден за признаване на жертвите на европейската колонизация и колониалното робство  
- P7_DCL(2013)0002 - Отпаднала  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Дата на внасяне : 15-04-2013
Срок : 15-07-2013
Брой подписали : 116 - 15-07-2013

Декларации 

Декларация за финансови интереси