Sophocles SOPHOCLEOUS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-09-2012 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 01-09-2012 / 30-06-2014 : Movement for Social Democracy EDEK (Кипър)

Заместник-председател 

  • 17-09-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана

членове 

  • 11-09-2012 / 16-09-2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
  • 11-09-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи
  • 11-09-2012 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова

Заместник 

  • 10-09-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 10-09-2012 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • 10-09-2012 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)  
- AFET_AD(2012)492562 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)  
- AFET_AD(2012)492561 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)  
- AFET_AD(2012)492560 -  
-
AFET 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно правото на култура като основно право на гражданите на ЕС  
- P7_DCL(2014)0010 - Отпаднала  
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Gianni PITTELLA , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Isabelle DURANT , Jim HIGGINS , Jiří MAŠTÁLKA , Hannu TAKKULA , Sophocles SOPHOCLEOUS , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Martina MICHELS , Milan ZVER , Richard FALBR , Csaba Sándor TABAJDI  
Дата на внасяне : 16-01-2014
Срок : 16-04-2014
Брой подписали : 133 - 17-04-2014

Декларации 

Декларация за финансови интереси