Preslav BORISSOV : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-2013 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 01-01-2013 / 30-06-2014 : ГЕРБ (България)

членове 

  • 14-01-2013 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • 14-01-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Израел
  • 17-01-2013 / 30-06-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Заместник 

  • 16-01-2013 / 23-10-2013 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари
  • 16-01-2013 / 30-06-2014 : Комисия по транспорт и туризъм

all-activities 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции  
- IMCO_AD(2013)519594 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа  
- IMCO_AD(2013)510661 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници  
- TRAN_AD(2013)506337 -  
-
TRAN 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси