Francesca BARRACCIU : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-12-2012 / 27-02-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 17-12-2012 / 27-02-2014 : Partito Democratico (Италия)

членове 

  • 17-01-2013 / 05-02-2013 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари
  • 17-01-2013 / 14-04-2013 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 17-01-2013 / 27-02-2014 : Делегация за връзки с държавите от Машрек
  • 11-03-2013 / 08-10-2013 : Комисия по бюджетен контрол
  • 15-04-2013 / 27-02-2014 : Комисия по регионално развитие

Заместник 

  • 16-01-2013 / 23-01-2013 : Комисия по петиции
  • 24-01-2013 / 14-04-2013 : Комисия по регионално развитие
  • 10-04-2013 / 27-02-2014 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

all-activities 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно регионална марка за качество: към по-добри практики в икономиката на селските райони  
- REGI_AD(2013)516946 -  
-
REGI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно борбата срещу високото разпространение на незаразни болести на островите  
- P7_DCL(2014)0002 - Отпаднала  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Антония ПЪРВАНОВА  
Дата на внасяне : 13-01-2014
Срок : 13-04-2014
Брой подписали : 61 - 14-04-2014

Декларации 

Декларация за финансови интереси