Claudette ABELA BALDACCHINO : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Малта)

членове 

  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

Заместник 

  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Комисия по бюджети
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно Мрежа за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар (SOLVIT)  
- EMPL_AD(2013)519559 -  
-
EMPL 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно борбата срещу високото разпространение на незаразни болести на островите  
- P7_DCL(2014)0002 - Отпаднала  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Антония ПЪРВАНОВА  
Дата на внасяне : 13-01-2014
Срок : 13-04-2014
Брой подписали : 61 - 14-04-2014
Писмена декларация относно борбата срещу рака на простатата в Европейския съюз  
- P7_DCL(2014)0001 - Отпаднала  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Дата на внасяне : 13-01-2014
Срок : 13-04-2014
Брой подписали : 162 - 14-04-2014

Декларации 

Декларация за финансови интереси