Doris PACK : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Председател 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по култура и образование
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по култура и образование
 • 11-03-2014 / 30-06-2014 : Съвет на председателите на комисии

членове 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Комисия по култура и образование
 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Съвет на председателите на комисии
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Комисия по култура и образование
 • 23-01-2012 / 10-03-2014 : Съвет на председателите на комисии

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 16-09-2009 / 30-06-2013 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на гражданите (2013 г.)  
- CULT_AD(2012)476012 -  
-
CULT 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси