Davor Ivo STIER : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 13-10-2016 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 13-10-2016 : Hrvatska demokratska zajednica (Хърватия)

членове 

  • 01-07-2014 / 13-10-2016 : Комисия по развитие
  • 14-07-2014 / 13-10-2016 : Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово
  • 06-07-2015 / 13-10-2016 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник 

  • 01-07-2014 / 13-10-2016 : Комисия по международна търговия
  • 14-07-2014 / 05-07-2015 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • 10-11-2014 / 13-10-2016 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги  
- DEVE_AD(2015)569734 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област  
- DEVE_AD(2015)567834 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно частния сектор и развитието  
- INTA_AD(2015)551937 -  
-
INTA 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно разликите в състава и качеството на продукти, предлагани на източния и на западния пазар в ЕС  
- P8_DCL(2016)0053 - Отпаднала  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Георги ПИРИНСКИ , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Дата на внасяне : 09-05-2016
Срок : 09-08-2016
Брой подписали : 141 - 28-07-2016
Писмена декларация относно връщането на откраднати културни ценности и борбата с трафика им  
- P8_DCL(2016)0049 - Отпаднала  
Dubravka ŠUICA , Ruža TOMAŠIĆ , Davor Ivo STIER , Andrej PLENKOVIĆ , Patricija ŠULIN , Андрей КОВАЧЕВ , Ivana MALETIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marijana PETIR , Bogdan Brunon WENTA , Stelios KOULOGLOU  
Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Брой подписали : 56 - 28-07-2016
Писмена декларация относно създаването на Европейски ден на вратовръзката  
- P8_DCL(2016)0029 - Отпаднала  
Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Milan ZVER , Ruža TOMAŠIĆ , Андрей КОВАЧЕВ , Davor Ivo STIER , Ivana MALETIĆ , Tonino PICULA , Andrej PLENKOVIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Biljana BORZAN , Jozo RADOŠ , Marijana PETIR , Ivan JAKOVČIĆ , Thomas MANN  
Дата на внасяне : 11-04-2016
Срок : 11-07-2016
Брой подписали : 22 - 12-07-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси