Willi GÖRLACH : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 03-10-2000 : Група на Партията на европейските социалисти - Член на бюрото
 • 04-10-2000 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

Председател 

 • 18-12-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Израел

Заместник-председател 

 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Канада

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Канада
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 21-11-2002 / 17-12-2002 : Делегация за връзки с Израел
 • 18-12-2002 / 19-07-2004 : Съвет на председателите на делегации

Заместник 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по рибно стопанство
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по рибно стопанство

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the need to improve the human rights situation of the Kurdish population of Syria EN  
- P5_DCL(2003)0018 - Отпаднала  
André BRIE , Willi GÖRLACH , Joost LAGENDIJK , Philippe MORILLON  
Дата на внасяне : 22-09-2003
Срок : 22-12-2003
Брой подписали : 51 - 22-12-2003