Jan KELLER : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Česká strana sociálně demokratická (Чехия)

членове 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Канада
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси

Заместник 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по икономически и парични въпроси

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ оценка на стратегията на ЕС за младежта 2013–2015 г.  
- EMPL_AD(2016)578457 -  
-
EMPL 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Авторското право в цифровия единен пазар (A8-0245/2018 - Axel Voss) CS  
 

V případě směrnice o autorských právech na jednotném digitálním trhu jsem hlasoval tak, abych podpořil oprávněné zájmy autorů a vydavatelství, tedy těch, kdo jsou ohroženi nekontrolovaným kopírováním a šířením literárních, hudebních, filmových a dalších děl. Zároveň jsem hlasoval tak, aby bylo minimalizováno riziko cenzury, i když si uvědomuji, že toto riziko je do značné míry nezávislé na znění zmíněné směrnice a může se prosazovat i jinými způsoby. Celý legislativní návrh je natolik komplikovaný, že všechny jeho možné dopady nedokáže zatím odhadnout prakticky nikdo.

Положението в Унгария (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) CS  
 

V případě legislativní iniciativy ohledně situace v Maďarsku jsem hlasoval proti, a to z následujících důvodů: zaprvé, nejsem přesvědčen, že zpráva o situaci v Maďarsku byla vypracována nestranně, je v ní dobře čitelný rukopis jistých nátlakových skupin. Zadruhé, Maďarsku se v dotyčné zprávě vytýkají věci (např. korupce), které se vyskytují i v jiných zemích EU, aniž by byly dotyčné země za ně jakkoliv penalizovány. Zatřetí, v některých bodech jsou Maďarsku dokonce vytýkány věci, které jsou jiným členským zemím doporučovány (např. nízké výdaje v oblasti sociálního zabezpečení). A začtvrté, vůbec není zohledněna skutečnost, že Maďarsko podniklo vstřícné kroky, když dvakrát pozměnilo ústavu své země, aby vyhovělo připomínkám Komise.

Решение за започване на междуинституционални преговори: Изисквания за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) CS  
 

. – Hlasoval jsem proti tomu, aby Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) vstoupil do interinstitucionálního vyjednávání o pracovních podmínkách řidičů dálkové přepravy osob a zboží. Jako člen Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) se ztotožňuji se stanoviskem svého výboru, podle něhož nejsou úpravy pracovních podmínek prosazované výborem TRAN dostatečné. Kromě toho se domnívám, že v takto sporných a technicky komplikovaných otázkách není vhodné, aby byl Evropský parlament navenek zastupován pouze jedním názorově vyhraněným proudem. Je v zájmu demokratičnosti této instituce, aby byl při formulaci výsledného stanoviska dán prostor celému spektru rozdílných názorů.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно предотвратяването на използването на олово  
- P8_DCL(2016)0106 - Отпаднала  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Сергей СТАНИШЕВ , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Дата на внасяне : 03-10-2016
Срок : 03-01-2017
Брой подписали : 94 - 04-01-2017
Писмена декларация относно поставяне на сигнализация на последните изходи преди платени пътища  
- P8_DCL(2016)0025 - Отпаднала  
Richard SULÍK , Brando BENIFEI , Izaskun BILBAO BARANDICA , Jan KELLER , Merja KYLLÖNEN , Dieter-Lebrecht KOCH , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , Olga SEHNALOVÁ , Joachim STARBATTY  
Дата на внасяне : 11-04-2016
Срок : 11-07-2016
Брой подписали : 70 - 12-07-2016
Писмена декларация относно защитата на хората с увреждания и за по-добро признаване и хармонизация на свързаните с уврежданията права, мерки и инструменти между държавите членки  
- P8_DCL(2014)0012 - Отпаднала  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Olga SEHNALOVÁ , Eduard KUKAN , Jiří MAŠTÁLKA , Claude MORAES , Evelyn REGNER , Jan KELLER , Josef WEIDENHOLZER , Jutta STEINRUCK , Jörg LEICHTFRIED , Jonás FERNÁNDEZ , Javi LÓPEZ , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ismail ERTUG , Andrzej GRZYB  
Дата на внасяне : 20-10-2014
Срок : 20-01-2015
Брой подписали : 82 - 21-01-2015

Декларации 

Декларация за финансови интереси