Kaja KALLAS : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 04-09-2018 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 04-09-2018 : Eesti Reformierakond (Естония)

Заместник-председател 

 • 08-09-2014 / 24-06-2018 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна

членове 

 • 01-07-2014 / 21-10-2014 : Комисия по бюджети
 • 14-07-2014 / 07-09-2014 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна
 • 14-07-2014 / 24-06-2018 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 22-10-2014 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 19-01-2017 / 04-09-2018 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 14-07-2014 / 24-06-2018 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 19-01-2017 / 04-09-2018 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 25-06-2018 / 04-09-2018 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна
 • 25-06-2018 / 04-09-2018 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения)  
- ITRE_AD(2017)602722 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ с препоръки към Комисията относно гражданскоправни норми за роботиката  
- ITRE_AD(2016)583918 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предоставянето на нов търговски механизъм за потребителите на енергия  
- IMCO_AD(2016)572937 -  
-
IMCO 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз  
- ITRE_AD(2018)613537 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно цифровизирането на европейската промишленост  
- IMCO_AD(2017)593808 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар  
- ITRE_AD(2016)583955 -  
-
ITRE 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно защитата на европейските морета от химически и конвенционални оръжия  
- P8_DCL(2015)0053 - Отпаднала  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Antanas GUOGA , Dario TAMBURRANO , Rosa D'AMATO , Fredrick FEDERLEY , Isabella ADINOLFI , Enrico GASBARRA , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Kaja KALLAS , Reinhard BÜTIKOFER , Franc BOGOVIČ  
Дата на внасяне : 05-10-2015
Срок : 05-01-2016
Брой подписали : 89 - 06-01-2016
Писмена декларация относно безопасността на въздухоплаването и опасните полети на военни самолети  
- P8_DCL(2015)0052 - Отпаднала  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Илхан КЮЧЮК , Филиз ХЮСМЕНОВА , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Светослав Христов МАЛИНОВ , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Дата на внасяне : 05-10-2015
Срок : 05-01-2016
Брой подписали : 106 - 06-01-2016
Писмена декларация относно европейския туризъм  
- P8_DCL(2015)0047 - Отпаднала  
Ivan JAKOVČIĆ , Isabella DE MONTE , Remo SERNAGIOTTO , Igor ŠOLTES , Martina DLABAJOVÁ , Claudia ȚAPARDEL , Franc BOGOVIČ , Davor ŠKRLEC , Jozo RADOŠ , Gesine MEISSNER , Kaja KALLAS , Angelika MLINAR , António MARINHO E PINTO , Илхан КЮЧЮК , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Ulrike MÜLLER , Flavio ZANONATO , Enrico GASBARRA , István UJHELYI  
Дата на внасяне : 07-09-2015
Срок : 07-12-2015
Брой подписали : 100 - 08-12-2015

Декларации