Jaromír ŠTĚTINA : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : TOP 09 a Starostové (Чехия)

Заместник-председател 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Подкомисия по сигурност и отбрана

членове 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Kомитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Беларус
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии („Акт за киберсигурността“)  
- LIBE_AD(2018)615394 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия  
- AFET_AD(2018)613630 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/794 и (ЕС) 2016/1624  
- AFET_AD(2017)604668 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Европейска гранична и брегова охрана (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) CS  
 

Agentura Frontex byla zřízena v roce 2005. Po roce 2015 v souvislosti s migrační krizí bylo nařízení novelizováno například v říjnu 2016. U tohoto předpisu jsem byl za výbor pro zahraniční věci stínovým zpravodajem frakce PPE. Agentura byla přejmenována na Evropskou pohraniční a pobřežní stráž a získala více kompetencí, aby byla schopna účinněji pomáhat členským státům s ochranou vnější schengenské hranice. Odpovědnost za správu hranic nadále zůstává v kompetenci národních států. Název však poněkud zavádějícím způsobem evokoval samostatně existující masu evropských nadnárodních pohraničníků. O zatím poslední a velice důležité novelizaci jsme hlasovali na dubnové plenární schůzi EP. Společně s velkou většinou kolegů jsem svým hlasem potvrdil dohodu s Radou v prvním čtení. Touto novelizací agentura více dostojí svému názvu, neboť umožní mít k dispozici na ochranu vnějších hranic v roce 2021 pětitisícový stálý sbor. V roce 2027 by měl počet dosáhnout požadovaných 10 000. Úkoly agentury definuje článek 10, důležitou pomocí členským státům bude mimo jiné technická a operativní podpora při navracení osob, které se na území EU nacházejí neoprávněně.

Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (A8-0401/2018 - Dan Nica) CS  
 

Podpořil jsem zavedení programu Horizont Evropa, který naváže na svého předchůdce a bude pokračovat v podpoře výzkumu a inovací integrovaným způsobem. Cílem nového programu je zejména posílení vědecké a technologické základny Evropské unie, a to s konkrétním záměrem pomoci zvládnout hlavní celosvětové výzvy naší doby a přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje. Program zároveň pomůže Unii zvýšit její konkurenceschopnost, podpořit její rozvoj a plnit strategické priority. V oblastech, jako je zdravotnictví, digitální technologie, průmyslová transformace, demokratické společnosti podporující začlenění, přírodní zdroje, energetika, životní prostředí, nízkouhlíková ekonomika, vesmír a bezpečnost, jsou výzkum a inovace zásadní pro úspěšné plnění priorit Unie. Současně však bude zachován soubor pravidel programu pro účast a šíření výsledků, přičemž by tento návrh měl přinést zlepšení těchto pravidel. V rychle se měnícím světě závisí úspěch Evropy stále více na její schopnosti přeměnit vynikající vědecké výsledky na inovace, které mají skutečný pozitivní dopad na ekonomiku a kvalitu života.

Космическа програма на Съюза и Агенция на Европейския съюз за космическата програма (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) CS  
 

Již od 90. let minulého století investuje Evropská unie stále více do kosmického odvětví a dnes díky tomu funguje už několik úspěšných programů globálního rozměru týkajících se oblasti vesmíru. V roce 2016 představila Komise novou kosmickou strategii pro Evropu zaměřenou na čtyři strategické cíle: na maximalizaci přínosů vesmíru pro společnost a hospodářství EU, podporu konkurenceschopného a inovativního evropského kosmického odvětví, posílení strategické autonomie Evropy v přístupu do vesmíru a jeho využívání ve stabilním a bezpečném prostředí a na posílení úlohy Evropy jako globálního aktéra a podporu mezinárodní spolupráce. Důvodem přijetí nové strategie je důležitý význam kosmického odvětví pro Unii a potřeba přizpůsobit evropské kosmické odvětví rychle se měnícímu globálnímu prostředí. Plně integrovaný kosmický program tak bude sdružovat veškerou činnost Unie v této velmi strategické oblasti, čímž se zajistí soudržný rámec pro budoucí investice a dosáhne se lepšího zviditelnění a flexibility. Proto jsem novou strategii podpořil svým hlasem v dubnu na plenárním zasedání EP. Vesmír může hrát v budoucnu velmi klíčovou úlohu při efektivním řešení nových výzev, jako jsou změna klimatu, udržitelný rozvoj, ochrana hranic, námořní dohled a především bezpečnost občanů Unie.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно реформата в областта на висшето образование в Беларус  
- P8_DCL(2016)0122 - Отпаднала  
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Момчил НЕКОВ , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD  
Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 74 - 22-02-2017

Декларации 

Декларация за финансови интереси