Tibor SZANYI : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Magyar Szocialista Párt (Унгария)

Заместник-председател 

 • 08-09-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна

членове 

 • 01-07-2014 / 23-10-2016 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 14-07-2014 / 07-09-2014 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна
 • 24-10-2016 / 18-01-2017 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник 

 • 08-07-2014 / 23-10-2016 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
 • 25-02-2015 / 30-11-2015 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 • 24-10-2016 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията  
- AGRI_AD(2017)610575 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година  
- AGRI_AD(2017)606201 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2018 г.  
- AGRI_AD(2017)601192 -  
-
AGRI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране  
- AGRI_AD(2017)595439 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година  
- AGRI_AD(2016)585709 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: към контрол върху ОСП, основаващ се на резултатите  
- AGRI_AD(2015)552135 -  
-
AGRI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Европейски социален фонд плюс (ЕФС+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) HU  
 

Az Európai Szociális Alap új súlypontjairól és a 2021-2027 közötti időszakra való kiterjesztéséről szóló, a Bizottság javaslatai alapján hozott döntésünkben megjelenik az európai szolidaritás, az EU-együttműködés politikai és erkölcsi lényege: az európai polgárok számára a szociális igazságosság, a méltányos foglalkoztatás, a megkülönböztetéstől és nélkülözéstől mentes élet szavatolása. Különösen igaz ez az európai szocialisták kezdeményezésre ebben a csomagban is megjelenő ifjúsági garancia, valamint az Unióban élő gyermekek egynegyedét sújtó – politikailag tűrhetetlen, emberileg elviselhetetlen – gyermekszegénység felszámolását célzó európai gyermekgarancia esetében.
Most a Bizottsággal közös felelősségünk, hogy ne engedjük felülkerekedni az ESZA+ (vagy ismertebb angol nevén ESF+) működésének legfőbb gyengeségét: azt, hogy a végrehajtás, a közösségi források felhasználása lényegében a tagállami kormányok kezében van, amelyek közül nem egy az európai célokkal éppen ellentétes, a szociális különbségeket erősítő, a gyengéket elnyomó szociálpolitikát folytat. Különösen nagy a kockázat az idei választási évben: hiszen ezek ugyanazok a szélsőséges nacionalista, EU-ellenes populista vezetők – mint az én hazámban Orbán –, akik a jövő generációk életét valóban meghatározó európai szociális és társadalmi kihívások helyett „migránsozással”, idegenellenességgel, félelem- és gyűlöletkeltéssel próbálják tematizálni az EP-választási kampányt.

Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) HU  
 

Örömteli, hogy az osztrák elnökség és az Európai Parlament tárgyalódelegációja második körben előzetes egyességre jutott decemberben a 2019-es költségvetést illetően. Örömteli, hiszen november közepén egyezség nélkül szüntette meg az Európai Bizottság első javaslatáról szóló tárgyalásokat a két intézmény. A mostani, második javaslatról szóló jelentésben a szocialista és néppárti jelentéstevők bemutatták a tárgyalások eredményeit. A parlamenti tárgyalók a bizottsági javaslatnál 688,5 millió euróval többet harcoltak ki a mostani parlamenti ciklus utolsó, 2019-es költségvetése számára. Így a 2019-es költségvetés több forrást biztosít a tanuló- vagy munkanélküli fiatalokra, az Erasmus+ programra, az éghajlatváltozás elleni fellépésre, kutatásra és a migrációs problémák gyökerének kezelésére.
Az Európai Tanács a tárgyalások során arra törekedett, hogy a 2019-es költségvetés összességében magasabb legyen, mint a 2018-as, hogy egyetlen fejezet és egytelen program összege se csökkenjen 2018-hoz képest, illetve hogy a kiadások szintjét az összes tagállam GNI-jének legalább 1%-ában kell meghatározni. Ez összességében elfogadhatónak tartom, azonban a részleteket vizsgálva sajnálatosnak tartom, hogy az intelligens és inkluzív-, illetve a fenntartható növekedés fejezetek alatt valamennyi csökkentést találunk. Szavazatommal támogattam a jelentést, de arra buzdítottam a képviselőtársaimat, hogy hosszútávon olyan innovatív, munkahelyteremtő intézkedésekre fókuszáljunk, mint például az EU-Okosfalvak program.

Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система в областта на граничните проверки (A8-0347/2017 - Carlos Coelho) HU  
 

Az EP ezúttal is az európai polgárok érdekét tartja szem előtt, amikor fellép egyes tagállamok gyakorlatával szemben, amelyek rendkívül helyzet – adott esetben a menekültválság – okán, sőt ürügyén indokolatlan szigorításokat, határellenőrzéseket vezetnek be a Schengeni rendszer alkalmazása során. A tapasztalatok viszont azt igazolják, hogy ezekkel az ideiglenesnek hirdetett, de sokszor jogtalanul és értelmetlenül hosszúra nyúló ellenőrzésekkel még egyetlen terroristát sem sikerült megállítani, miközben a lakosság számára okozott kényelmetlenség és félelemérzet ismét csak az EU-ellenes demagógia malmára hajtja a vizet.
Ismert tény, hogy a szabad mozgást, a határok átjárhatóságát az európai választópolgárok az integráció egyik legnagyobb és a leginkább polgárbarát vívmányaként tartják számon. Az EU nagyrészt ebből táplálkozó egyértelmű lakossági támogatottságát különösen a mostani kényes politikai helyzetben nem szabadna kockára tenni, amikor Európa-szerte erősödik a nacionalista, populista EU- és idegenellenes erők hangja. Európai demokrataként számomra tehát a humánum, a politikai célszerűség és a józan ész egyaránt a polgárok szabad mozgásának védelmét, az itt javasolt új szabályok támogatását indokolta.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП 
Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно правото на потребителите на информиран избор на храна  
- P8_DCL(2016)0128 - Отпаднала  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Владимир УРУЧЕВ  
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 46 - 13-03-2017
Писмена декларация относно предотвратяването на използването на олово  
- P8_DCL(2016)0106 - Отпаднала  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Сергей СТАНИШЕВ , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Дата на внасяне : 03-10-2016
Срок : 03-01-2017
Брой подписали : 94 - 04-01-2017
Писмена декларация относно оценката на въздействието на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива  
- P8_DCL(2016)0087 - Отпаднала  
Victor NEGRESCU , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Roberta METSOLA , Michał BONI , Ivan JAKOVČIĆ , Laura FERRARA , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Patricija ŠULIN  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 45 - 13-12-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси