Sofia RIBEIRO : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Social Democrata (Португалия)

членове 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси

Заместник 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Канада
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826  
- AGRI_AD(2019)623920 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица и за отмяна на Директива 2005/45/ЕО  
- EMPL_AD(2018)627001 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директива 2009/128/ЕО относно устойчивата употреба на пестициди  
- AGRI_AD(2018)615419 -  
-
AGRI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно доклада относно прилагането на стратегията на ЕС за младежта  
- EMPL_AD(2018)616742 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно икономическите политики на еврозоната  
- EMPL_AD(2017)606272 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно насърчаването на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС  
- AGRI_AD(2017)599568 -  
-
AGRI 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Авторското право в рамките на цифровия единен пазар (A8-0245/2018 - Axel Voss) PT  
 

Tendo em consideração o exposto, o Parlamento Europeu aprova em primeira leitura e pede que a Comissão avise o Parlamento Europeu caso execute mudanças substanciais ao texto.
Fui de acordo com o proposto, votando de forma positiva.

Европейската гражданска инициатива (A8-0226/2018 - György Schöpflin) PT  
 

Tendo em conta o exposto, o Parlamento Europeu aprova em primeira leitura e pede que a Comissão mande nova proposta ao Parlamento, caso execute mudanças substanciais ao texto.
Manifestei a minha concordância com o proposto, votando favoravelmente.

Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Хърватия (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina) PT  
 

Tendo em conta o exposto, o Parlamento Europeu aprova o projeto do Conselho, solicita-lhe que o informe caso não concorde com o texto aprovado pelo Parlamento e solicita nova consulta, caso o Conselho queira alterar o texto. Manifestei a minha concordância com o proposto, votando favoravelmente.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно достъпа до трудова заетост на засегнати от неврологични разстройства и хронични болки  
- P8_DCL(2016)0112 - Отпаднала  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 179 - 25-01-2017
Писмена декларация относно необходимостта от специален инвестиционен план за подрегионите с високи равнища на безработица  
- P8_DCL(2016)0079 - Отпаднала  
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Георги ПИРИНСКИ , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 155 - 13-12-2016
Писмена декларация относно неотложната необходимост от увеличаване на интервенционните цени, за да се противодейства на кризата в млекопреработвателния сектор  
- P8_DCL(2016)0069 - Отпаднала  
José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara AGUILERA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 58 - 13-12-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни