Maria João RODRIGUES : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 16-04-2018 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Заместник-председател
  • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Заместник-председател

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista (Португалия)

членове 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси

Заместник 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Индия
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по икономически и парични въпроси

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен доклад за 2014 г.  
- ECON_AD(2015)567658 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския съюз и на Съвета относно Европейския фонд за стратегически инвестиции и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013  
- EMPL_AD(2015)549263 -  
-
EMPL 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси