Ricardo SERRÃO SANTOS : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista (Португалия)

членове 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по рибно стопанство
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Канада
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по рибно стопанство

Заместник 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Андската общност
  • 25-04-2016 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицираните организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни]  
- PECH_AD(2018)625411 -  
-
PECH 
СТАНОВИЩЕ относно насърчаването на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС  
- AGRI_AD(2017)599568 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно Космическа стратегия за Европа  
- PECH_AD(2017)599804 -  
-
PECH 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“  
- AGRI_AD(2018)625364 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите  
- AGRI_AD(2018)623918 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)  
- AGRI_AD(2018)615417 -  
-
AGRI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Стратегия за въздухоплаването в Европа (A8-0021/2017 - Pavel Telička) PT  
 

O artigo 349.º do TFUE reconhece as condicionantes intrínsecas às regiões ultraperiféricas e, neste texto, prevê-se a adoção de medidas específicas para estas regiões.
Para estas regiões de pleno direito da União Europeia deverão existir, como recentemente adotado pela Comissão Europeia em 2012, na sua comunicação COM(2012) 287, parcerias para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, com o princípio básico de apoiar e colmatar as limitações e especificidades impostas pela sua geografia. Por este motivo, votei contra a alteração n.º 7 na alínea 29 que previa a derrogação do sistema de Transação de Licenças de Emissão aplicável às emissões dos voos nas RUP.

Забавяне на изпълнението на оперативните програми в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове - въздействие върху политиката на сближаване и пътят напред (B8-0149/2017) PT  
 

Os Fundos Europeus Estruturais e de Investimentos foram criados para gerar um forte investimento nas áreas geográficas mais críticas da União Europeia, ajudando a dar resposta às necessidades económicas específicas que estas áreas apresentam.
O atraso na implementação destes fundos apresenta um forte impacto negativo no desenvolvimento regional, no apoio ao investimento empresarial e, por consequência, ao crescimento do emprego, ao desenvolvimento sustentável e à equidade económica das regiões europeias. Por ser um assunto que interessa a todos os europeus, votei a favor desta resolução.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно международна карта на плаващите сметища  
- P8_DCL(2016)0093 - Отпаднала  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 86 - 13-12-2016
Писмена декларация относно неотложната необходимост от увеличаване на интервенционните цени, за да се противодейства на кризата в млекопреработвателния сектор  
- P8_DCL(2016)0069 - Отпаднала  
José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara AGUILERA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 58 - 13-12-2016
Писмена декларация относно консервационното земеделие  
- P8_DCL(2016)0051 - Отпаднала  
Nicola CAPUTO , Clara AGUILERA , Paolo DE CASTRO , Daniel BUDA , Marc TARABELLA , Dubravka ŠUICA , Tibor SZANYI , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Ricardo SERRÃO SANTOS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Fabio DE MASI , Maria GRAPINI , Jonás FERNÁNDEZ  
Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Брой подписали : 139 - 28-07-2016

Декларации