Jean-Luc SCHAFFHAUSER : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Независими членове
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Група „Европа на нациите и свободите“ - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Rassemblement bleu Marine (Франция)
 • 12-06-2018 / 12-06-2018 : Rassemblement national (Франция)
 • 13-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement bleu Marine (Франция)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 14-07-2014 / 10-09-2017 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 19-01-2017 / 10-09-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Комисия по развитие
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Комисия по външни работи
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 25-06-2015 / 26-07-2015 : Подкомисия по правата на човека
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
 • 27-07-2015 / 10-09-2017 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2017 / 27-08-2017 : Комисия по външни работи

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и миграция“  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана  
- AFET_AD(2018)627021 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти  
- DEVE_AD(2018)619291 -  
-
DEVE 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно лицата, засегнати от синдром на Даун  
- P8_DCL(2016)0118 - Отпаднала  
Dominique BILDE , Филиз ХЮСМЕНОВА , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Неджми АЛИ , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Николай БАРЕКОВ , Андрей КОВАЧЕВ , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 69 - 22-02-2017

Декларации 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни