Davor ŠKRLEC : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 20-04-2016 : Održivi razvoj Hrvatske (Хърватия)
 • 21-04-2016 / 01-07-2019 : Independent (Хърватия)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Канада
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по регионално развитие
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по регионално развитие

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания  
- TRAN_AD(2016)569624 -  
-
TRAN 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО  
- ITRE_AD(2019)632025 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014  
- REGI_AD(2018)626678 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд  
- ENVI_AD(2018)625333 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Споразумение за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания (A8-0192/2019 - Claude Moraes) HR  
 

Kao zastupnik Kluba Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu, odlučio sam svojim glasom podržati ovo izvješće. Zajedno s kolegicama i kolegama zastupnicima Kluba Zelenih/ESS-a podržavam ovo izvješće jer doprinosi našoj viziji Europske unije kao zajednice koja služi interesima naših građanki i građana.
Kako bismo kao izabrani predstavnici doprinijeli izgradnji pravnog okvira s pozitivnim utjecajem na život građana Unije, moramo ustrajati na zakonodavnim aktima utemeljenim na principima transparentnosti, odgovornosti i održivosti. Naše vrijednosti, stavovi i dosadašnje zalaganje izraženi su u sadržaju ovog izvješća.

Европейски фонд за отбрана (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) HR  
 

Kao zastupnik Kluba Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu, odlučio sam glasovati protiv ovog izvješća. Zajedno s kolegicama i kolegama zastupnicima Kluba Zelenih/ESS-a ne podržavam ovo izvješće jer ne doprinosi našoj viziji Europske unije kao zajednice koja služi interesima naših građanki i građana.
Kako bismo kao izabrani predstavnici doprinijeli izgradnji pravnog okvira s pozitivnim utjecajem na život građana Unije, moramo ustrajati na zakonodavnim aktima utemeljenim na principima transparentnosti, odgovornosti i održivosti. Naše vrijednosti, stavovi i dosadašnje zalaganje nisu izraženi u sadržaju ovog izvješća.

Програма InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) HR  
 

Razina investicija unutar Europske unije je još uvijek na nižoj razini s obzirom na investicije u razdoblju prije globalne financijske krize. Iako je Plan ulaganja za Europu donio određene pomake, potreban je novi program ulaganja koji će omogućiti investiranje u području mobilnosti, obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, istraživanja i inovacija, digitalizacije, borbe protiv klimatskih promjena i cirkularne ekonomije.
Iako ovaj prijedlog nije eksplicitno isključio mogućnost financiranja ulaganja u fosilna goriva, postoje brojne druge odredbe u ovom prijedlogu koje treba podržati. Smatram iznimno važnim povećanje ulaganja u projekte koji će doprinijeti ispunjavanju klimatskih ciljeva te jačanju niskougljične industrije. Također, podržavam uvođenje načela geografske ravnoteže u financiranju projekata kako bi se povećala kohezija i potaknuo gospodarski rast i kvaliteta života u slabije razvijenim državama članicama.
Slijedom svega navedenoga, odlučio sam glasati za ovaj prijedlog.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно предотвратяването на използването на олово  
- P8_DCL(2016)0106 - Отпаднала  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Сергей СТАНИШЕВ , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Дата на внасяне : 03-10-2016
Срок : 03-01-2017
Брой подписали : 94 - 04-01-2017
Писмена декларация относно превръщането на ЕС в зона свободна от делфинариуми  
- P8_DCL(2016)0104 - Отпаднала  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Igor ŠOLTES , Javier NART , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Неджми АЛИ , Brian HAYES , Molly SCOTT CATO , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI  
Дата на внасяне : 03-10-2016
Срок : 03-01-2017
Брой подписали : 46 - 04-01-2017
Писмена декларация относно насърчаването на консумацията на риба  
- P8_DCL(2016)0095 - Отпаднала  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Неджми АЛИ , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 66 - 13-12-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси