Steeve BRIOIS : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Независими членове
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Група „Европа на нациите и свободите“ - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Front national (Франция)
 • 12-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Франция)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по регионално развитие
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Канада
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по регионално развитие

Заместник 

 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 27-07-2015 / 18-01-2017 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси

Основни парламентарни дейности 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването: европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологиите от пето поколение (5G)  
- REGI_AD(2017)597520 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г.  
- REGI_AD(2017)593948 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2017 г.  
- REGI_AD(2017)595492 -  
-
REGI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Искане за снемане на имунитета на Йорн Дорман (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) FR  
 

J’ai voté pour ce rapport qui vise à lever l’immunité parlementaire d’un député ayant arraché une caméra des mains d’un caméraman pendant qu’il filmait sa maison à environ 200 m. J’ai soutenu cette levée d’immunité qui apparaît comme suffisamment sérieuse et précise.

Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce texte qui vise à moderniser et remplacer la directive 2009/22/CE du 23 Avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs. Le rapport respectant la souveraineté des États, il n’y a donc aucune raison de s’y opposer.

Протокол към Евро-Средиземноморското споразумение между ЕС и Израел (присъединяване на Хърватия) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) FR  
 

Je me suis abstenu sur ce rapport technique qui vise à régulariser un accord non seulement existant mais ancien, avec un pays ami, pour tenir compte de l’adhésion de la Croatie.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно лицата, засегнати от синдром на Даун  
- P8_DCL(2016)0118 - Отпаднала  
Dominique BILDE , Филиз ХЮСМЕНОВА , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Неджми АЛИ , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Николай БАРЕКОВ , Андрей КОВАЧЕВ , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 69 - 22-02-2017
Писмена декларация относно признаването от Турция на геноцида от 1915 г. срещу арменците, халдеите/асирийците/сирийците и понтийските гърци  
- P8_DCL(2016)0102 - Отпаднала  
Dominique BILDE , Milan ZVER , Zigmantas BALČYTIS , Patricija ŠULIN , Mara BIZZOTTO , Peter van DALEN , Gerolf ANNEMANS , Mireille D'ORNANO , Steeve BRIOIS , Marie-Christine BOUTONNET  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 23 - 13-12-2016
Писмена декларация относно синдрома на Аспергер  
- P8_DCL(2016)0099 - Отпаднала  
Dominique BILDE , Филиз ХЮСМЕНОВА , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Андрей КОВАЧЕВ , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Неджми АЛИ , Николай БАРЕКОВ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 51 - 13-12-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси